Odlad med Omtanke

Under 2018 utformade Matfiskodlarna en code of practice för fiskodlingsbranschen. Projektet finansierades av Jordbruksverket och syftet var att formulera en branschstandard som ska främja en ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbar fiskodling med ett stort fokus på fiskhälsa och biosäkerhet.. Riktlinjerna är godkända som nationella branschriktlinjer av Jordbruksverket.

Fiskodlingens nationella branschriktlinjer utgå från de lagar och förordningar som styr fiskodlingen och genom ytterligare rekommendationer och råd utgör de ett stöd för odlare att arbeta aktivt med kvalitetsarbete inom verksamheten. Vi kallar dem Odlad med omtanke.

För alla fiskodlare

Branschriktlinjerna kan appliceras på fiskodling i alla typer av system; så väl kassodling, RAS-odlingar som odling i dammar. De kan även användas inom fiskodling för alla olika syften; mat-, sätt- och kompenationsodling.

Trots att verksamheterna till viss del skiljer sig åt finns det mycket som förenar oss. Inte minst djurtillsynen, djurhälso- och miljöarbetet. Vi möter också många gånger liknande utmaningar.

Vi ser en styrka i att ena hela den svenska fiskodlingen kring denna gemensamma standard och därmed skapa en starkare bransch som kan arbeta gemensamt för att utvecklas och växa.


Kommunikation och information

Nästa steg i vårt arbetet för en hållbar utveckling av svensk fiskodling är att ansluta odlare och ge dessa möjlighet att nvända sig av märkningen Odlad med Omtanke. Genom att skapa en märkning som ska kunna användas av de odlare som åtar sig att arbeta utefter branschriktilnjerna får kunder och andra intressenter ett kvitto på att odlaren arbetar aktivt med kvalitet inom alla delar av sin verksamhet.

Märkningen Odlad med Omtanke kommer att knytas till ett frivilligt kontrollprogram för fiskhälsa vilket vi arbetar med att ta fram under 2019.

En annan viktig del handlar om att nå ut med information till allmänhet och beslutsfattare; både om hur fiskodling går till, vilka värden fiskodlingen skapar och vilka fördelar den har som livsmedelsproduktion.

Här hittar du du också mer information om svensk fiskodling och det arbete branschen gör för hållbarhet och utvecklad fiskhälsa.

Du som odlare kan via hemsidan redan nu göra en intresseanmälan om anslutning till Odlad med Omtanke

Följ oss på vår facebooksida eller här på vår hemsida för att få veta mer om vårt arbete för branschens utveckling.