Aktuellt

Här kan du ta del av vad som är aktuellt hos Matfiskodlarna, våra medlemsföretag samt branschen i stort. Aktuellt under 2024

Stort grattis till Svensk Fjällröding idag!

Idag har personalen på Svensk Fjällröding nåtts av en fantastiskt positiv nyhet!  

Svensk Fjällröding har odlat röding i Landösjön, i Krokoms kommun sedan 1999 och kommer nu få fortsätta att göra detta i minst 15 år till.

Svensk Fjällrödings befintliga miljötillstånd var tidsbegränsat varför bolaget ansökte om nytt miljötillstånd för att få fortsätta odla röding på samma plats och i samma omfattning under juni 2021.

Mark- och miljödomstolen i Östersund beviljade nytt miljötillstånd den 20 juni 2022. Men domen överklagades av Kammarkollegiet till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd, men Kammarkollegiet överklagade beslutet till Högsta domstolen, som i maj 2023 meddelade prövningstillstånd.

Högsta domstolen angav i beslutet att det var av vikt för ledningen av rättstillämpningen att bland annat pröva frågan om bästa möjliga teknik.

Under 2023 har skriftväxlingar i målet skett och huvudförhandling hållits.

Mark- och miljööverdomstolen dom idag innebär att Svensk Fjällröding får fortsatt tillstånd till odling av röding i Landösjön och tillstånd lämnas på det sätt som underinstansen har beslutat om, endast mindre justeringar görs för vissa uppskjutna frågor.  

Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av 632,5 ton foder och gäller i 15 år.  

Dagens dom är en enorm lättnad och stor glädje för all personal på Svensk Fjällröding, som har arbetat i ovissheten om de ska få fortsätta att odla fisk eller tvingas avveckla verksamheten. Vi får inte heller glömma bort att även personalen på Omegalax som föder upp och levererar sättfisken till Svensk Fjällröding har arbetat i ovisshet. Domen har även en stor betydelse för svensk fiskodling som bransch. Nu har vi en vägledande rättstillämpning av bästa möjliga teknik, säger Wenche Hansen VD Matfiskodlarna Sverige AB.

Ny fiskodlare utbildning startar upp i höst

Nu har Myndigheten för Yrkeshögskola släppt sina besked och Hermods ansökan om att starta upp en fiskodlare utbildningen har blivit beviljad.
Så nu har du möjlighet att utbilda dig och bli en professionell fiskodlare inom hållbart vattenbruk.

Läs mer här:

Intervju P4 Jämtland:
https://sverigesradio.se/artikel/fler-behover-jobba-med-fiskodling-ny-utbildning-startar


Aktuellt under 2023

En moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar att bedriva vattenbruk

Fiske- och vattenbruksutredningens delbetänkande Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk har redovisats den 6 december 2023.

Utredningens uppdrag för vattenbruket har varit att se över hur bestämmelserna om vattenbruk kan förenklas för att främja ett mer konkurrenskraftigt och hållbart vattenbruk. I uppdraget har ingått att kartlägga den lagstiftning som styr bedrivandet av vattenbruksverksamhet. Det har även ingått att föreslå förenklingar av regelverket för vattenbruk när det gäller tillståndsgivning, annan prövning och tillsyn i syfte att bl.a. förkorta handläggningstiderna, minska antalet involverade myndigheter, undvika dubbelprövning och att beslut som fattats enligt olika regelverk står i strid med varandra samt få en mer likartad regeltillämpning samtidigt som ett högt miljöskydd, smittskydd och djurskydd upprätthålls. I uppdraget har vidare ingått att analysera hur lagstiftningen kan underlätta och främja ökad hållbarhet och innovation inom vattenbruket. Därutöver har uppdraget varit att ta ställning till om några andra ändringar av regelverket behöver göras, överväga om det är ändamålsenligt att samla de bestämmelser som reglerar vattenbruket i en lag med tillhörande förordning, och i så fall föreslå en sådan lag och förordning samt lämna författningsförslag. Utredningen lämnar förslag inom flera områden och avsikt är att förslagen ska ses som en helhet, som sammantaget kan bidra till att uppfylla de olika syftena med utredningens uppdrag.

Som särskild utredare förordnandes hovrättspresidenten Agneta Ögren. Som huvudsekreterare i utredningen anställdes verksjuristen Josefin Sahlin. Som sekreterare i utredningen anställdes kammarrättsassessorn Amanda Hugosson, vilken avslutade sin anställning som sekreterare i utredningen i mars 2023. Som sekreterare i utredningen anställdes i  april 2023 den seniora verksjuristen Mikael Wibeck.

Som experter att biträda utredningen förordnades i  december 2022 vice ordföranden Teija Aho, vattenbrukssamordnaren Izabela Alias, företagaren Karin Almlöf, länsfiskekonsulenten Erika Axelsson, kanslirådet Staffan Danielsson, verkställande direktören Wenche Hansen, verksjuristen Susanna Hedenmark, departementssekreteraren Nils Henriksson, biträdande generalsekreteraren Anders Karlsson, forskaren Anders Kiessling, forskaren Jonas Kyrönviita, ordföranden Tommy Lang, sakkunnige Inger Melander, länsfiskekonsulenten Andreas Pettersson, seniora experten Anneli Rosell, rättssakkunnige Linnea Svenander och verksjuristen Märta Zetterberg. Fr.o.m mars 2023 entledigades verksjuristen Märta Zetterberg från sitt uppdrag som expert. Som experter att biträda utredningen förordnandes den i mars 2023 även ordföranden Krishan Kent, verksjuristen Catarina Pernheim och rådmannen Göran Stenman. Fr.o.m. april 2023 förordnades därutöver länsmiljöingenjören Lena Thulin Plate att biträda utredningen som expert.

Genom ett tilläggsdirektiv (dir. 2023:66) förlängdes tiden för delredovisningen till senast den 18 oktober 2023. Genom ytterligare ett tilläggsdirektiv (2023:135) förlängdes tiden för delredovisningen till senast den 17 november 2023.

Utredningen, som har antagit namnet Fiske- och vattenbruksutredningen, har överlämnat delbetänkandet Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk (SOU 2023:74) den 6 december 2023. 


Ta del av delbetänkandet här: 
Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk - Regeringen.se

Bioekonomiutredningen inkluderar även vattenbruket

Fredag den 1 december håller landsbygdsminister Peter Kullgren en pressträff i Karlstad tillsammans med särskilda utredaren Lena Ek i samband med att han tar emot bioekonomiutredningen.

Syftet med bioekonomiutredningen är att främja hållbar tillväxt, förnyelse och sysselsättning i hela landet, bidra till miljö- och klimatnytta samt att skapa en förstärkt försörjningsförmåga och minskad sårbarhet i samhället, baserat på biomassa från skogs-, jordbruks-och fiskeri - och vattenbruksnäringarna samt restråvaror i livsmedelsförädlingen.

Ta del av pressmeddelandet från regeringen här:

Pressträff i Karlstad när landsbygdsministern tar emot bioekonomiutredningen - Regeringen.se


Ta del av Bioekonomistrategin här: 

En hållbar bioekonomistrategi – för ett välmående fossilfritt samhälle - Regeringen.se

Under hela utredningens arbete genomfört åtta expertgruppsmöten, varav fyra möten under arbetet med slutbetänkandet. Följande personer har ingått i expertgruppen under hela eller delar av arbetet; Johan Adamsson, Magnus Andersson, Sofia Backéus, Catrin Gustavsson, Wenche Hansen, Åsa Håkansson, Eva Jernbecker, Andreas Kannesten, Johan Kristensson, Mårten Larsson, Tobias Markensten, Gustav Melin, Jens Mentzer , Johanna Mossberg, Hans Nilsagård, Carl Nolander, Michael Novotny, Karin Perhans, Julius Petzäll Mendonca, Vanja Strand, Hanna Sundqvist, Urban Svensson , Susanna von Sydow, Ebba Tamm och Björn Telenius.

Därutöver har det genomfört tre rundabordssamtal med mindre grupper om olika ämnen och inriktningar, samt gjort tre studiebesök inom olika verksamheter. Sammanlagt har vi träffat drygt 100 olika aktörer i arbetet med slutbetänkandet (sedan april 2023).


Utveckling av Matfiskodlarnas nya kunskapsnav

Matfiskodlarna söker en leverantör som kan leverera design, innehåll, webbutveckling och strategisk rådgivning för att bygga ett nytt kunskapsnav för matfisk-branschen på webbplatsen matfiskodlarna.se. Detta gäller under förutsättning att Matfiskodlarna beviljas stöd från Jordbruksverket för en satsning på kunskapsspridning och information (Kompetensutveckling och bilda närverk - Jordbruksverket.se).

Offertunderlaget finns att ta del av här:

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd

Mark- och miljööverdomstolen har nu meddelat att de inte ger prövningstillstånd vilket innebär att mark- och miljödomstolens avgörande från februari 2023 står fast.  

Mark- och miljödomstolen fastställde det överklagade kommunstyrelse beslutet från februari 2020 gällande godkännande av efterbehandlingsplan för Mjälloms Fisk AB. Beslutet överklagades av ett antal klaganden till mark- och miljööverdomstolen som nu meddelat att man inte ger prövningstillstånd.

- Att inte meddela prövningstillstånd och att fastställa underinstansen beslut är i linje med andra mål som tidigare avgjorts gällande godkännande av efterbehandlingsplaner. För branschen är detta beslut betydelsefullt. Det visar bland annat på att de efterbehandlingsplaner som lämnats in för godkännande till tillsynsmyndigheten har varit tillräckliga. De utredningar som gjorts har visat att påverkan på miljön är mycket begränsad och att naturlig återhämtning och kontrollprogram vid avveckling av en verksamhet är en bra metod, säger Wenche Hansen, VD Matfiskodlarna Sverige AB.

Det är beklagligt är att vi i branschen, men även berörda myndigheter, ska behöva lägga så mycket resurser och mång miljonbelopp på rättsprocesser och att dessa processer tar så lång tid samt att ärenden återförvisas till underinstans, flera gånger. Vi vill att det ska producera mer fisk i Sverige och att svenska konsumenter ska kunna köpa svensk fisk. Livsmedelsförsörjningen är en av de avgörande faktorerna för att lyckas med den gröna omställningen. Fisk utgör ett av de mest resurseffektiva protein vi har. Odlad svensk fisk är hållbar och vår inhemska livsmedelsproduktion bidrar till Sveriges resiliens och en levande landsbygd, säger Wenche Hansen. 


Sammanfattande bakgrund av processen

Kommunstyrelsen i Kramfors kommun beslutade den 11 februari 2020, att godkänna efterbehandlingsplanen som Mjälloms Fisk AB upprättat för fiskodlingen vid Omnefjärden i Kramfors kommun.  

Kommunstyrelsens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Länsstyrelsen beslutade i oktober 2020 att upphäva delar av kommunstyrelsens beslut och återförvisade ärendet till kommunen för nödvändig handläggning.  

Bolaget överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. Domstolen undanröjde länsstyrelsens beslut i augusti 2021 och återförvisade målet till länsstyrelsen för förnyad handläggning.

Länsstyrelsen beslutade i november 2021 att upphäva delar av kommunstyrelsens beslut och återförvisade ärendet till kommunen för nödvändig handläggning. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen av bolaget.  

I domskälen från mark- och miljödomstolen framkommer sammanfattningsvis att den utredning som har presenterats är tillräcklig för att ta ställning till frågan om muddring av delområden. Domstolen delar bolagets och kommunens uppfattning att det inte är miljömässigt motiverat att sanera de sediment som innehåller bland annat fosfor från tidigare verksamhet. Domstolens bedömning är även att den utredning som gjorts avseende återhämtningstider är tillämpbara, att påverkan är mycket begränsad och utgör en liten del av tillskottet till vattenförekomsten under en begränsad tid. övervakad naturlig återhämtning är, tillsammans med ett långsiktigt kontrollprogram, en vedertagen åtgärdsmetod för att övervaka och dokumentera att den naturliga självreningen verkligen fortgår med den hastighet som krävs för att nå de åtgärdsmål som ställts upp.  


Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Vi behöver äta mer svensk fisk – branschen behöver tillåtas växa

En majoritet av svenskarna äter som mest fisk en dag i veckan. Det är ett problem. Livsmedelsförsörjningen är en av de avgörande faktorerna för att lyckas med den gröna omställningen, och fisk utgör ett av de mest resurseffektiva protein som vi har.  

Sveriges livsmedelsproduktion är överlag mycket låg för många livsmedel men särskilt när det kommer till fisk importera vi idag stora mängder årligen, över 90% av den fisk vi äter är importerad.  

Vattenbruket och odling av fisk har en mycket stor och viktig roll idag och i framtiden när det gäller att förse oss med nyttig och hälsosam fisk. Behovet av odlad fisk är större än vad vi producerar själva i Sverige idag. Sveriges självförsörjningsgrad och krisberedskap är dessvärre även låg när det gäller tillgången på mat producerad i Sverige. Det finns en politisk vilja att livsmedelsproduktionen ska öka i Sverige dels i Livsmedelsstrategin dels i strategin för svenskt vattenbruk finns uttalade mål om ökad primärproduktion av bland annat odlad fisk. Inom totalförsvaret och i olika nationella och regionala beredskapsplaner har odlad fisk också en viktig roll att fylla. 

- Landörödingen från Svensk Fjällröding producerar idag ca 1,9 miljoner fiskportioner varje år och företaget risker nu att behöva avveckla sin verksamhet om Kammarkollegiets överklagan faller till fördel för myndigheten. Idag är efterfrågan på röding större än vad företaget kan producera och tvingas Svenskt Fjällröding avveckla sin verksamhet blir resultatet att Sverige kommer behöva öka importen av röding ännu mer, säger Elin Mehlhorn, Affärsområdeschef  Hushållningssällskapet - Omegalax och Svensk Fjällröding AB. 


- Vi behöver fler primärproducenter i Sverige inte färre, och vi behöver ökad primärproduktion i Sverige. Varför det är för oss svårt att förstå varför Kammarkollegiets ledning tagit beslut om och valt att prioritera att med statliga medel och resurser driva en överklagningsprocess gentemot Svensk Fjällröding, säger Wenche Hansen VD Matfiskodlarna Sverige AB.  

Läs mer om målet här:  Tillstånd | www.matfiskodlarna.se

Lyssna på Kammarkollegiet och Hushållningssällskapet i P4 Jämtland: 
Staten vill riva Landöodlingens tillstånd – befarar miljöskador - P4 Jämtland | Sveriges Radio


Ny dom från Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har den 30 juni 2023 beviljat Överumans Fisk AB tillstånd till att fortsatt bedriva fiskodling vid Ankarsund, i Storumans kommun (Mål nr. M 1729-22).  

Överumans Fisk AB lämnade in en ansöka om nytt miljötillstånd under februari 2020 till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten.  

Miljöprövningsdelegationen beslutade i juni 2022 att bevilja bolaget fortsatt miljötillstånd som omfattade en total foderförbrukning om högst 650 ton per år för fiskodlingen vid Ankarsund. Tillståndet tidsbegränsades till 15 år från det att beslutet vinner laga kraft.  

Bolaget valde att överklaga vissa delar i Miljöprövningsdelegationens beslut till Mark – och miljödomstolen.  

Den nu aktuella domen från Mark- och miljödomstolen innebär sammanfattningsvis att Miljöprövningsdelegationens beslut ändras på så sätt att det befintliga tillståndet från 2008 upphävs när det sökta tillståndet vunnit laga kraft och tagits i anspråk. Domstolen delar bolagets bedömning i denna del eftersom det är frågan om samma fiskodlingsverksamhet med avseende på så väl teknik, som utrustning och då verksamhetsområdena i huvudsak överensstämmer med varandra ska verksamheten anses vara desamma på så sätt att det nya tillståndet kan ersätta det gamla. Domstolen avslår bolagets yrkanden i övriga delar.

Sista dag att överklaga domen var den 21 juli 2023, och eftersom inga överklagningar har inlämnats har domen vunnit laga kraft, säger Wenche Hansen VD Matfiskodlarna Sverige AB.

SLU satsar på miljösmart odling av matfisk med stöd av Familjen Kamprads stiftelse

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har beviljats ett anslag på 23 miljoner kronor över fem år från Familjen Kamprads stiftelse för utveckling av uthållig livsmedelsproduktion i form av fiskodling i befintliga kraftverksdammar i Norrlands inland.

Pengarna ska användas till att undersöka hur röding och regnbåge kan odlas på ett uthålligt vis i kraftverksdammar, utifrån biologiska, ekologiska och ekonomiska perspektiv. Programmet sträcker sig över fem år och är ett samarbete mellan SLU och producentorganisationen Matfiskodlarna, säger Wenche Hansen VD Matfiskodlarna Sverige AB. 

- Kraftverksdammar har en komplex ekologisk dynamik och lider idag av negativa miljökonsekvenser som exempelvis näringsbrist. Genom att använda kassodlingstekniker kan fiskodlingen bli en viktig och naturlig källa till näringsämnen för det omgivande ekosystemet, säger Anders Kiessling, professor vid institutionen för husdjurens utfordring och vård vid SLU.

Forskarna kommer att undersöka hur fiskens gödsel omsätts i dammen och påverkar vattnet. Med hjälp av vatten- och sedimentprover kommer man att med genteknik analysera mikrofloran i dammen för att förstå hur näringen från fisken tas upp i födokedjan. Tekniken ger också möjlighet att för första gången följa specifika sjukdomsframkallande bakterier. Idag saknas kunskap om dessa bakteriers spridning i naturen och forskningsprogrammet kommer bland annat att studera om det verkligen föreligger någon smittrisk mellan den vilda och den odlade fisken.

I livscykelanalyser kommer forskarna att studera miljöeffekter av olika sorters fiskfoder och här kommer man att jämföra användning av foder från Östersjön eller lokala kretslopp, med importerat foder av soja och fiskmjöl.

- Satsningen ger stora möjligheter att ta fram en hållbar affärsmodell för entreprenörer inom området. Konsumenter blir allt mer medvetna och efterfrågar produkter som är producerade på ett miljövänligt sätt, är nyttiga och dessutom smakar gott. Genom att erbjuda miljövänligt odlad fisk kan producenterna möta denna efterfrågan, säger Anders Kiessling.

Den information och data som genereras kommer att användas i samhälls- och miljösystemanalyser och programmet kommer att bygga upp en gemensam kunskapsbas om fiskodling för akademi, företag och myndigheter.

Läs även här: 
SLU satsar på miljösmart odling av matfisk med stöd av Familjen Kamprads stiftelse | Externwebben

Matfiskodlarna medverkar i poddar

Podden Landet - Vår beredskap är god - sjömat på krismenyn

Vad ska vi äta i tider av kris och krig? Och på vilket sätt kan sjömaten bidra till Sveriges livsmedelsberedskap och det civila försvaret? Varje år produceras cirka 12 000–15 000 ton sjömat inom vattenbruket. Det landas åtskilliga tusen ton inom både det kustnära fisket och havsfisket. Så varför tas den blå näringen inte lika ofta med i beredskapsplanerna som andra livsmedel?

Medverkande:
Teija Aho, vice ordförande i Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) samt yrkesfiskare och fiskodlare
Wenche Hansen, VD Matfiskodlarna AB
Lina Waara, jordbrukspolitiskutredare på Jordbruksverket
Programleder gör Sandra Neergaard-Petersen

Lyssna på podden här:
#161 Vår beredskap är god - sjömat på krismenyn - Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)

Podd  från SLU Future Food på temat Akvakulturens potentialen

Akvakultur – odling i vatten av djur och växter - har stor potential som framtidens mat.

71% av vår planet täcks av vatten, och Sverige har gott om sjöar, älvar och havskust. Ändå är svensk akvakulturs produktion bara en procent av Norges. Varför då?

Akvakultur kan både vara väldigt energikrävande och skapa problem med övergödning; men rätt produktion på rätt plats skapar ett vinn-vinn-läge menar Anders Kiessling, professor i akvakultur vid SLU. Hör honom och professor Øystein Evensen, gästprofessor i fiskhälsa vid SLU, Wenche Hansen, VD för Matfiskodlarna och Albin Gräns, SLU-docent i biologi som forskar kring fiskars välfärd.

Lyssna på podden här: 
29. Akvakulturens potential - och problem av Feeding Your Mind – en podcast om framtidens mat (soundcloud.com)

Pressmeddelande  

Finansministern har lyft att vi måste alla ta ansvar

Finansministern har lyft att vi måste alla ta ansvar.  Vi håller med. Svenska fiskodlare gör sitt yttersta för att producera hälsosam och nyttig fisk i Sverige. För företagen är det en relativt enkel matematik – kan vi inte bedriva ekonomiskt bärkraftiga företag går vi i konkurs. 

Ta del av pressmeddelandet här: 

Finansministern har lyft att vi måste alla ta ansvar. | Fiskbranschen (mynewsdesk.com)

Pressmeddelande 2023-03-29 (miss.group)

Pressmeddelande   

Välkommen nysatsning - men vi behöver äta mer svensk fisk

 Landsbygdsminister Peter Kullgren har aviserat nystart för livsmedelsstrategin. Häromdagen lanserades livsmedelsstrategin 2.0 med en kickoff i Stockholm och över hundra inbjudna deltagare. Svensk fiskodling och vattenbruksbranschen var dock inte inbjudna. Wenche Hansen, VD för Matfiskodlarna Sverige, ser det som ett bra skäl till att bjuda in Peter Kullgren till samtal om branschens förutsättningar att bidra till en hållbar växande livsmedelssektor.

Ta del av pressmeddelandet här:

Välkommen nysatsning - men vi behöver äta mer svensk fisk | Fiskbranschen (mynewsdesk.com)

Pressmeddelande 2023-02-10 (miss.group)

Ny intressant dom från mark- och miljödomstolen gällande efterbehandlingsplan

Nordic Trout Sweden AB lämnade 2019 in en efterbehandlingsplan för den nu nedlagda fiskodlingsverksamheten i Nätrafjärden i Örnsköldsviks kommun. 

Samhälllsbygnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun beslutade under 2020 att godkänna delar av efterbehandlingsplanen. Nämndens beslut överklagades först till Länsstyrelsen Västernorrland län av bolaget och därefter överklagades Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen av bolaget och en förening.  

Mark- och miljödomstolen har den 20 januari 2023 (Mål M 3366-21) beslutat att avvisa föreningens yrkanden och man ändrar länsstyrelsens och kommunens beslut på så sätt att domstolen godkänner bolagets inlämnade efterbehandlingsplan i dess helhet.  

Bolaget har åtagit sig att, även fast verksamheten har avvecklats under 2020, fortsätta att övervaka och dokumentera vad som sker vid bottnarna vid den nedlagda odlingslokalen genom att ta fram ett kontrollprogram.  

I domskälen framkommer sammanfattningsvis att utifrån dagens kunskapsläge är naturlig återhämtning en vedertagen åtgärdsmetod, men för att den ska anses tillräckligt krävs ett övervaknings- eller kontrollprogram på det sätt som bolaget åtagit sig att genomföra. Syftet med en fortsatt kontroll är att övervaka och dokumentera att den naturliga återhämtningen fortlöper på det sätt och med den hastighet som bolagets och Sveriges lantbruksuniversitets utredningar redogjort för.  

Domstolens slutsats är att det i nuläget inte är miljömässigt motiverat eller kostnadsmässigt skäligt att ställa krav på att kvarvarande fiskodlingsrelaterat sediment ska avlägsnas.


Aktuellt under 2022

Vilken julklapp och gott slut för Svensk Fjällröding

Precis lagom till jul fick all personal på Svensk Fjällröding en fantastiskt julklapp!

Mark- och miljööverdomstolen meddelar att de inte beviljar prövningstillstånd.

Detta innebär att mark- och miljödomstolens dom står fast. Domstolen finner att den söka verksamheten är tillåtlig och att tillstånd till odling av röding i Landösjön kan lämnas på det sätt som underinstansen har beslutat om dvs tillstånd till en årlig maximal förbrukning av 632,5 ton foder. Tillståndet gäller i 15 år från det att beslutet vunnit laga kraft, alternativt från det att tillståndet tagits i anspråk.

Ta del av hela pressmeddelandet här:
Vilken julklapp och gott slut för Svensk Fjällröding | Fiskbranschen (mynewsdesk.com)

Ny dom gällande godkännande av efterbehandlingsplan för fiskodling

Dom i mark- och miljödomstolen

Mark - och miljödomstolen har i dom som meddelades den
5 maj 2022 fastställt Kramfors kommuns beslut (Mål M 3311-20)
gällande efterbehandlingsplan för Nordic Trout Sweden AB fiskodling i Mjältösundet. 

Domen innebär sammanfattningsvis att domstolen gör bedömningen att en övervakad naturlig återhämtning och provtagning utgör i dagsläget tillräcklig efterbehandling, i enlighet med bolagets förslag och Kramfors kommuns beslut. 

Domstolen konstaterar att övervakad naturlig återhämtning tillsammans med ett långsiktigt kontrollprogram är en vedertagen åtgärdsmetod för att övervaka och dokumentera att den naturliga självreningen verkligen fortgår med den hastighet som krävs för att uppnå de åtgärdsmål som ställts upp. Domen in sin helhet finns att ta del av nedan. 

Mark- och miljööverdomstolen har den 21 september 2022 meddelat att man inte ger prövningstillstånd och att mark- och miljödomstolens avgörande därför står fast.

Sammanfattande bakgrund 

Nordic Trout Sweden AB har tidigare bedrivit odling av regnbåge på några odlingslokaler i Kramfors och Örnsköldsviks kommun, i Västernorrlands län.  Bolaget hade krav i villkor i miljötillstånden, att vid avveckling av verksamheten ge förslag på efterbehandlingsplan. I villkoret reglerades även att godkännande av efterbehandlingsplanen skulle beslutas av tillsynsmyndigheten.  

Kramfors kommun som tillsynsmyndighet godkände den av bolaget inlämnade efterbehandlingsplanen, för nu aktuell dom gällande den odling som var lokaliserad i Mjältösundet. Tillsynsmyndighetens beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Västernorrland och länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsens beslut innebar i korthet att de upphävde kommunens beslut och återförvisade ärendet till kommunen för nödvändig handläggning. Länsstyrelsen bedömde att det fanns behov av ytterligare utredningar och att dessa utredning ska ske innan man tar ställning till om efterbehandlingsplanen ska godkännas. Vidare ansåg länsstyrelsen även att det är miljömässigt motiverat att efterbehandla delar av de områden som är påverkade av fiskodlingsrelaterat material. Muddring av delområden bör därför utredas. Länsstyrelsen menade på att det inte fanns tillräckligt med uppgifter i ärendet för att ta ställning till om muddring av delmängder är rimliga från kostnadssynpunkt.

Pressmeddelande - Uppmaning till Sveriges regering! Glöm inte bort svenskt vattenbruk – Vi finns och vi vill växa i Sverige!

Regeringen föreslår ett krispaket på drygt 2 miljarder kronor till jordbruket och ett stöd på 40 miljoner kronor till yrkesfisket. 

Vattenbruket omfattas av en liten del av stödpaketet, skatten på diesel sänks, vilket branschen är tacksam över att få ta del av. Men vi konstaterar samtidigt att övriga delar i stödpaketet berör endast lantbruksföretag och fiskerinäringen.
Ni kan ta del av pressmeddelandet i sin helhet på Mynewsdesk.

Pressmeddelande - Nytt avgörande i Mark- och miljööverdomstolen som sätter praxis för hela landet 

Mark- och miljööverdomstolen avvisar nu Länsstyrelsen i Örebros överklagande. De anses inte vara part i målet. Länsstyrelsen i Örebro län har inte några miljöintressen eller andra allmänna intressen inom det egna länet att bevaka i förhållande till bolagets ansökan och verksamhet i Värmlands län. 
Ni kan ta del av pressmeddelandet i sin helhet på Mynewsdesk.

Pressmeddelande - Sverige måste våga satsa för att få mer svensk fisk på tallriken

Risken för minskade internationella livsmedelsflöden har senaste tiden ökat markant. Det står klart att Sveriges livsmedelsförsörjning måste utvecklas och här spelar de blå näringarna en viktig roll för att vi ska ha tillgång till miljömässigt hållbar fisk. Nu går det dock åt motsatt riktning. I dagarna fick Slotts Lax ett avslag av Jordbruksverket på sin ansökan för utökad odling i Siljan.

Ni kan ta del av pressmeddelandet i sin helhet på Mynewsdesk.

Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet för perioden 2021 till 2027

Regeringen har beslutat om att Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet för perioden 2021 till 2027 ska överlämnas till EU-kommissionen för godkännande.

"– Regeringen vill med två miljarder kronor stärka förutsättningarna för de blå näringarna för att skapa mer hållbar mat från våra sjöar och hav. Med den gröna omställningen i fokus skapar vi mer hållbar mat till våra tallrikar – helt i linje med Sveriges livsmedelsstrategi, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg."

När EU-kommissionen godkänt inlämnat förslag kommer regeringen att fatta beslut både om en nationell förordning för genomförandet av programmet och om inrättande av en övervakningskommitté för programmet. Avsikten är att programmet ska kunna starta under hösten 2022.

Pressmeddelande från Slotts Lax - Efterlängtad och principiellt viktig dom för svensk fisk

Matfiskodlarna informerade i pressmeddelande den 11 februari om - Fortsatta och utökade tillstånd beviljade - Vilket skapar möjligheter för mer svensk fisk på tallriken | Fiskbranschen (mynewsdesk.com)

Efterlängtad principiellt  viktig dom för svensk fisk

Mark- och miljööverdomstolen har gett, Slotts Lax AB:s fiskodling i Siljan, förnyat tillstånd, efter flera år av rättsliga turer och överklaganden. Det innebär att det nu finns ett juridiskt klargörande för hur myndigheterna ska hantera fiskodlingar. 

Företagets VD kommenterar beslutet så här:

– Jag är väldigt glad över att vi äntligen får godkänt för att fortsätta vår verksamhet. Dessvärre har det tagit orimligt lång tid, över fyra år, säger Alf-Håkan Romar, VD på Nordic Trout, som också äger Slotts Lax AB.  

Domen är också intressant ur ett bredare perspektiv. Frågan om miljö- och tillståndsprövningar får i dagsläget mycket uppmärksamhet politiskt och i media, nu senast i Di. Vår och många andra företags processer har präglats av upprepade överklaganden och långsam handläggning hos myndigheter och domstolar. Vi anser inte att miljölagstiftningen är problemet, utan att myndigheterna inte har kunnat tillämpa den på ett rättssäkert sätt. Med mark- och miljööverdomstolens beslut har vi äntligen fått ett avslut, som inte bara är viktigt för Slotts Lax, utan för hela branschen, säger Alf-Håkan Romar.  

Bifogat finner ni hela pressmeddelandet, hör av er om ni har frågor eller vill göra en intervju med VD Alf-Håkan Romar.

Vattudalens Fisk AB breddar sig i Jämtland och satsar på lokal marknad

Matfiskodlarna kan konstatera att det är mycket som händer i branschen!

Vattudalens Fisk AB förvärvade den 14 februari 2022 samtliga aktier i Börtnans Fjällvattenfisk AB. Det innebär att Börtnans Fjällvattenfisk AB nu är ett helägt dotterbolag till Vattudalens Fisk AB.

"Börtnans Fjällvattenfisk AB är ett familjeföretag som bedrivits småskaligt och lokalt i snart 40 år. Hos dom förädlas svensk fisk enligt gammal tradition med modern teknik. Fisken har vunnit flertalet medaljer i SM i mathantverk och finns hos återförsäljare runt om i länet om inte minst i deras egen gårdsbutik i Börtnan."

Matfiskodlarna hälsar Börtnans Fjällvattenfisk varmt välkomna!

Blå mats första satellitprojekt

Två projekt har beviljats forskningsmedel i Blå mats första utlysning om satellitprojekt. Sökande akademisk part är SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, med Matfiskodlarna Sverige AB som medsökande, och RISE Research Institutes of Sweden, med Guldhaven Pelagiska AB som medsökande.

Syftet med projektet är att som ett första steg kartlägga och identifiera kunskapsluckorna för sjukdomen BKD (Bakteriell njurinflammation). Med ökad kunskap kan riktad forskning initieras. Mer kunskap om BKD kan även bidra till och utgöra ett bra underlag för förslag till förebyggande arbete mm.

Fortsatta och utökade tillstånd beviljade - Vilket skapar möjligheter för mer svensk fisk på tallriken

Vattudalens Fisk AB och Slotts Lax AB har fått fantastiskt glädjande nyheter.

Båda företagen hade tidsbegränsade miljötillstånd för sina befintliga fiskodlingar, vilket innebar att de lämnade in en ansökan om att få fortsätta att odla fisk. Båda företagen beviljades tillstånd i mark- och miljödomstolen men dessa beslut överklagades.

Mark- och miljööverdomstolen har nu meddelat att de inte beviljar prövningstillstånd. Detta innebär alltså att mark- och miljödomstolens dom står fast.

För Vattudalens Fisk innebär beslutet att domstolen sammantaget finner att den sökta verksamheten är tillåtlig och att tillstånd till odling av regnbåge och röding i Ströms Vattudal, Strömsunds kommun kan lämnas på det sätt som underinstansen har beslutat om dvs tillstånd till en årlig maximal förbrukning av 1 800 ton foder. Tillståndet gäller i 15 år.

För Slotts Lax, som är en del av Nordic Trout koncernen, innebär beslutet att domstolen sammantaget finner att den sökta verksamheten är tillåtlig och att tillstånd till odling av regnbåge i Siljan, Mora kommun kan lämnas på det sätt som underinstansen har beslutat om dvs tillstånd till en årlig maximal förbrukning av 2 800 ton foder. Tillståndet gäller i 12 år.

Besluten innebär att våra svenska fiskodlare kan fortsätta att leverera svenskodlad röding och regnbåge, framtagna utifrån Sveriges högt ställda miljö- och djurskyddskrav.

Matfiskodlarna önskar ett stort grattis till all personal på Vattudalens Fisk, Slotts Lax och Nordic Trout samt alla andra som bidragit i dessa tillståndsprocesser under de år som målen pågått!

Vattudalens Fisk frias från misstanke om miljöbrott

Sveriges radio har uppmärksammat det beslut som kom i början av veckan där Vattudalens Fisk frias från misstanke om miljöbrott.
Det var Länsstyrelsen i Jämtland som anmälde företaget.
Tingsrätten har gjort en helt korrekt bedömning när de konstaterar att det krävs att det är utrett att det uppmätta värdet har härrört från bolagets verksamhet för att bolaget ska kunna åläggas att betala en företagsbot. Tingsrätten anser inte att åklagaren har visat att det är ställt bortom rimligt tvivel att det är bolaget som har orsakat villkorsöverträdelsen, och därför ogillas åklagarens talan.

Aktuellt under 2021


Pressmeddelande - Vilken julklapp & gott slut på 2021 för Umlax & Överumans Fisk!

Matfiskodlarna har tidigare lyft de komplexaprövningsprocesserna i pressmeddelande (De komplexa prövningsprocesserna i Sverige | Fiskbranschen (mynewsdesk.com). Tidningen Näringslivet har uppmärksammat branschens utmaningar med tillståndsprocesserna. I den senast artikel uppmärksammades de pågående miljötillståndsprocesser för Umlax AB och Övermans Fisk AB: Nio år och sex miljoner senare – miljötillstånden sänker deras företag | Tidningen Näringslivet (tn.se). Tidningen Näringslivet har även tidigare skrivit om branschens utmaningar: Så stoppas svenska matinnovationer - "Slänger stora mängder mat" | Tidningen Näringslivet (tn.se)

Precis lagom till jul fick både Umlax AB och Övermans Fisk AB en fantastiskt julklapp!

Kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat.

Matfiskodlarna Sverige AB, De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO och Svenskt vattenbruk och sjömat Ekonomiska Förening har nu startat upp vårt gemensamma projekt!
Nedan finner ni nyhetsbrev 1 i vårt gemensamma projekt Förstudie - Kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat.

Besök & periodisk besiktning hos Svensk Fjällröding

Pelagia Nature & Environment AB utförde den 3 november en periodisk besiktning hos Svensk Fjällröding AB. Miljötillsynshandläggare från Länsstyrelsen i Jämtlands län och Krokom kommun samt Matfiskodlarna deltog på besiktningen. 
Periodiska besiktningen ska ge underlag till tillsynsmyndighetens bedömning av om anläggningen drivs och underhålls optimalt utifrån gällande miljötillstånd samt i enlighet med exempelvis verksamhetsutövarens egenkontroll. Pelagia Nature & Environment AB besiktningsman upprättar efter genomförd besiktning en besiktningsrapport som överlämnas till tillsynsmyndigheten.

Matfiskodlarna kan konstatera att Elin Mehlhorn som är platschef på odlingen gör ett mycket bra jobb tillsammans med sin personal!

De långa miljötillståndsprocesserna!

Matfiskodlarna har tidigare lyft de komplexa prövningsprocesserna i pressmeddelande ( De komplexa prövningsprocesserna i Sverige | Fiskbranschen (mynewsdesk.com) och i tidningen näringslivet Efter Cementa: Här är nästa bransch som sänks av miljötillstånden | Tidningen Näringslivet (tn.se).  

Ett hinder som tidigare lyfts är att det tar orimligt lång tid att få ett nytt miljötillstånd.  


Överumans Fisk AB är ett företagsexempel där det tar orimligt lång tid.

Besök och möte hos Älvdalslax

Matfiskodlarna och Älvdalslax hade, den 29 september, ett mycket bra möte tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarna, Älvdalens kommun, Landsbygdsnätverket och Dalarna Science Park. 

Syftet med mötet var att hitta en lösningsorienterad väg framåt kring befintligt och nytt odlings- och miljötillstånd med avsikt att kunna utöka odlingen av fisk.

Efterfrågan på företagets produkter är idag större än vad som kan produceras utifrån tillståndsgiven produktionsnivå. 

Vi behöver producera mer mat. Målet är tydligt både i Sveriges Livsmedelsstrategi och Strategin för Svenskt Vattenbruk. Vi har dessutom företag som vill odla fisk och även vill utöka sin produktion. För att nå målen behöver vi bland annat försöka finna en lösningsorienterad väg fram i dialogen mellan myndigheter och företag. 

Vattudalens Fisk AB övervakar vattenmiljön i Ströms Vattudal

SVT Jämtland har publicerat en artikel den 19 september 2021 om Vattudalens Fisk AB gällande fosforhalter i Ströms Vattudal, Strömsunds kommun.
I Vattudalens Fisk AB pressmeddelande redogörs för att i den recipientkontroll som företaget genomför i Ströms Vattudal återfanns förhöjda fosforhalter under framför allt ett provtagningstillfälle i mars 2019 samt mars 2020. Företaget innehar ett villkor i sitt nuvarande miljötillstånd där fosforhalten ej får överskrida 7 µg/l som ett rullande treårsmedelvärde i provpunkten vid namn Bonäset. Dessa avvikande fosforhalter har resultatet i att villkoret inte innehållits för tidsperioden 2018–2020.

Vattudalens Fisk AB har låtit sammanfatta det kunskapsunderlag som sammanställts från de kontroller som utförts och som lämnats in till berörda myndigheter. Dessa finns att ta del av i sin helhet på företagets hemsida: PM dricksvattenprovtagning och PM Fosforprovtagning.

Sammanfattningsvis är bedömningen i kunskapsunderlaget att inget i verksamheten eller i de efterforskningar som gjorts tyder i dagsläget på att de förhöjda fosforhalterna har en direkt koppling till aktuell verksamhet. Fosforhalterna i Ströms Vattudal och dess utveckling visar att halterna verkar ha ökat något under den analyserade tidsperioden. Dessa ökningar kan även ses uppströms sjön, i referenspunkterna som ej påverkas från fiskodlingsverksamhet och då tydligast i Ögelströmmen som är belägen uppströms odlingsläget i Linjeviken. Med anledning av att Vattudalens Fisk AB innehar ett villkor för totalfosfor i recipienten har resultaten från dessa provtagningar en kanske extra viktig roll i egenkontrollen. Möjliga förklaringar kan vara någon form av utsläpp i systemet, utöver kontaminering vid provtagning eller fel på analysinstrument i labbet.

Länsstyrelsen i Jämtland har även tittat på trender för fosforhalter och har uppgivit att de sett ökande trender på vissa platser i Jämtlands län, under bland annat vårvintern, och en orsak kan inte pekas ut men de har en tanke om att det kan vara kopplat till snösmältningen.

De komplexa prövningsprocesserna i Sverige

”Det är en väldigt olycklig situation”. Miljörättsjuristen Pia Pehrson menar att den svenska tillståndsprocessen har gått överstyr och att industrisatsningar är dömda på förhand. Cementa är bara början, företagsetableringar kommer att stoppas på löpande band, varnar experter. (https://www.tn.se/hallbarhet/efter-cementa-har-ar-nya-industrikrisen-trostlost/)
Matfiskodlarna Sverige AB kan inte annat än instämma i det miljörättsjuristen Pia Pehrson skriver. Tyvärr är inte Cementa bara en början. Inom vattenbruksbranschen har den svenska tillståndsprocessen redan gått överstyr. Både genom bland annat komplexa processer och dubbelprövningar som attitydförändringar hos myndigheterna.

Snart skolstart

Nu börjar vi närma oss skolstarten för många skolor. Kort information om möjligheterna till praktik och examensarbete finns i informationsbroschyren samt under mer information om utbildning, praktik och examensarbete här på vår hemsida.

Glädjande sommarnyheter

Vi fortsätter att sprida glädjande sommarnyheter.

Vattudalens Fisk AB har idag meddelats nytt och fortsatt miljötillstånd, av Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt, för odling av fisk i Postviken, Ströms Vattudal, Strömsunds kommun.

Bolaget odlar både regnbåge och röding till matfisk vid odlingslokalen Postviken.

Bolagets nuvarande miljötillstånd var tidsbegränsat till 2021 varför en ansökan om att få fortsätta att bedriva verksamhet lämnades in i juli 2020.

Glada sommarnyheter!

Idag hälsar vi Älvdalslax AB varmt välkommen som medlemsföretag i Matfiskodlarna!

Älvdalslax är ett småskaligt familjeföretag som startades av Mats Hjort 1982. Numera är det Mats dotter som driver företaget tillsammans med sin man och tre anställda.

Älvdalslax odlar regnbåge vid Österdalälvens strand i Älvdalen. Besök gärna deras hemsida för mer information om deras företag.

3 snabba frågor till Robert Johansson, platschef på Näs sättfiskodling, Nordic Trout Sweden AB.

Vilken är din bästa stunden på dagen?

Det är när jag känner att jag har hunnit göra allt man vill göra under en dag. Att alla fiskar har det bra och äter samt att det är städat och snyggt överallt i hela anläggningen.  Det är även viktigt att alla anställda mår bra, att vi kan lita på och finnas där för varandra. Vi är som en liten familj vi som jobbar på fiskodlingen. 

Kan vem som helst jobba som fiskodlare?

Både ja och nej. Det är mycket viktigt att man har en känsla för fisken, för det odlingsmaterialet man har ansvar för. Som fiskodlare arbetar man inte bara för sig själv utan man måste värna om och bry sig om fisken, göra allt för att fisken ska må bra. Vi jobbar för fisken. Finns ingen som bryr sig så mycket om fisk som vi, från ägg till färdig matfisk, 24 h om dygnet, 7 dagar i veckan, året om.  Jag tror att ska man jobba som fiskodlare behöver man vara positiv, vilja lära sig, och inte vara en bakåtsträvare utan tänka framåt. Branschen utvecklas hela tiden framåt. Vi behöver även ha kunskap om hur fisken fungerar i vattnet. Har man de egenskaperna och känner ansvaret för fisken då kan alla lära sig yrket.  

Hur tror du fiskodlingen ser ut om 10 år i Sverige?

Jag ser helst att vi fått fler tillstånd och utökade tillstånd i Sverige. Idag gör många myndigheter det mycket svårt för oss som företag att verka och växa. Därför önskar jag att de handläggare som arbetar på myndigheterna intresserar sig mer för att arbeta tillsammans med oss fiskodlare, att vi interagerar mera. Vi behöver ha en bättre dialog, ökad förståelse för varandra och samverka mer i stället för att motverka. Detta är en förutsättning för att odling av fisk ska kunna växa i Sverige och bli starkare på marknaden.

3 snabba frågor till Johanna Sandström, fiskodlare på Överumans Fisk AB yngelodling i Bispgården

Vad brinner du för i ditt jobb som fiskodlare?

Jag älskar mitt jobb, är riktigt roligt, det är så varierat. Sedan är det roligt med utmaningar, att jag hela tiden kan utveckla mina tekniker. Riktigt kul att Sverige har fått upp ögonen för fiskodling och att det blivit sådan gemenskap med mycket nya utbildningsmöjligheter och att Jordbruksverket har mycket nytt om vattenbruket på sin hemsida. Det är bra att man pratar om fiskodling för att folk ska veta att fiskodling idag är inte densamma som för 40 år sedan. Vi har strikta kontrollprogram och vi tar hand om vår fisk på ett mycket bra sätt.

Hur ser din vanliga arbetsdag ut?

Fiskodlingen i Bispgården är en landbaserad recirkulerande anläggning för odling av yngel. De dagliga rutinerna är att jag plockar fisk som dött, ser över fiskarna hur de mår, kontrollerar vattenkvalitén som exempelvis pH, syre samt utfodrar. Egentligen så är det rätt varierat jobb under året, vi sorterar fisk, vi levererar fisk, får in ny fisk, har storstädningar mellan leveranser in och ut.  

Vilka typer av problem kan uppstå?

Vi kan få syredropp, sjukdomsutbrott, ibland kan även kraftbolagets reglering av dammarna påverka vår verksamhet. Det är en ständig övervakning av fisken, dygnet runt, och det gäller att vara snabb på att vidta åtgärder. Vi har pumpar som vi tar in vatten till odlingen så vi har även beredskapsjour, då strömavbrott förekommer, oftast beror det på vädret som åska, storm, snöoväder, då får vi larm och får åka in och se till att reservkraften gör sitt jobb.

Tre snabba frågor till Tomas Kuchta, Fiskodlare på EM-LAX AB

EM-LAX har flera fiskodlingar, vilken odling arbetar du på?
Jag jobbar på fiskodlingen i Fengersfors, Åmåls kommun, som är en landbaserad kläckeri och sättfiskanläggning samt att vi odlar sättfisk i nätkasse i sjön Ärr. Vi odlar både regnbåge och röding samt Gullspångslax, Klarälvslax, Gullspångsöring, Silenöring. Regnbåge och röding säljs vidare till matfiskodlingar medan övrig fisk säljs till kraftbolag för kompensationsutsättning i Vänern och Vättern.
 
Har du alltid velat arbeta som fiskodlare?
Ja och jag började jobba som fiskodlare redan 1997. Jag har jobbat på flera olika fodlingsföretag, både sättfisk- och matfiskodlingar. Men jag har även jobbat på odling där fisken sedan sätts ut i naturvatten för sportfiske.

Hur ser din vanliga arbetsdag ut?
Vi har flera rutiner som vi ska följa varje dag. Vi kontrollerar varje dag hur fisken mår och ser till att den har mat. Vi kontrollerar vattnets kvalitet i odlingsbassängerna, exempelvis måste vattentemperaturen och syrehalten vara stabila för att fisken ska må bra. Vi ser till att ha en god hygien och hålla rent i hela anläggningen, det är mycket viktigt. Vi har även mycket utrustning som ska underhållas och skötas exempelvis ledningar, pumpar, värmeväxlare och olika filter.

Tre snabba frågor till Elin Mehlhorn, Platschef på Svensk Fjällröding AB

Hur ser din vanliga arbetsdag ut?
Det är ständigt nya utmaningar och jag gillar att jobba så, när det händer saker hela tiden. Det finns inte en dag som är den andra lik. Här händer så mycket olika saker!

Vilka typer av utmaningar kan du möta under en dag?
Miljön är en stor utmaning. Vi har ett stort kontrollprogram. Vi är hela tiden med ute och tar prover, det är en viktig del att se för oss; vad fungerar, vad behöver vi förbättra eller utveckla – jag vill vara delaktig i alla detaljer!

Det finns också många myter att odling inte skulle vara bra för fisken. Många av de som tror det har aldrig ens varit på en fiskodling. Men det är mycket noggranna kontroller hela tiden över hur fisken mår och vad som är bäst för dem.
Hur ser du på framtiden för fiskodlingsbranschen i Sverige?
Det har utvecklats otroligt mycket bara på den tid jag har jobbat. Allra bäst för fisken är såklart att vara i sin naturliga miljö och ju närmare det vi kommer, desto bättre blir det för fisken. Det pågår många projekt kring detta.


Ny intressant studie! Spridningsmönster av förrymd regnbåge från fiskodlingen i Postviken.

Sweco har på uppdrag av Vattudalens Fisk AB som driver Postvikens fiskodling genomfört en studien med syfte att utröna om de ”förrymda” regnbågarna uppvisade ett sökbeteende mot och/eller till strömmande vattendrag där regnbågarna potentiellt skulle kunna inverka på den ursprungligt förekommande öringens lek under hösten.

Aktuell fiskodling återfinns ca 20 km norr om Strömsund i Jämtlands län. Odlingen är lokaliserad i sjön Ströms Vattudal i Ångermanälvens huvudavrinningsområde och avvattnas av Faxälven. Här odlas, vanligen i 16–18 öppna odlingskassar, årligen upp till 1600 ton regnbåge och röding för matfiskproduktion. Produktionen utgörs normalt av ca 90% regnbåge och 10% av röding.

I syfte att simulera en rymning av regnbåge från fiskodlingen radiomärktes och frisläpptes sammanlagt 36 fiskar, med en medellängd av 48 cm, vid Postvikens fiskodling i augusti 2020. Fiskarnas spridningsmönster kartlades därefter genom automatiska och manuella pejlingar fram till oktober.

Baserat på allt insamlat och sammanvägt data konstateras att regnbågarna i huvudsak uppehållit sig inom några kilometer av fiskodlingens närområde under hela studieperioden. Ingen uppvandring av märkt regnbåge till något vattendrag inom studieområdet kunde påvisas. Ett okänt antal av de märkta regnbågarna fångades av fritids/sportfiskare varav vissa rapporterade sin fångst till fiskodlingens personal. Därtill återfanns ytterligare en radiosändare vid en hög med fiskrens på land.

Resultaten från denna studie tyder på att regnbågen sannolikt ej inverkar på öringens höstlek i småbäckar kring Ströms Vattudal.

Glädjande nyheter på valborgsmässoafton! Umlax AB har fått fortsatt och nytt miljötillstånd!

Det är med glädje vi kan meddela att ytterligare ett fiskodlingsföretag har fått nytt och fortsatta miljötillstånd.
Sammanfattningsvis lyder domen och domskälen enligt följande.
Mark- och miljödomstolen finner att den sökta verksamheten är tillåtlig och att tillstånd till odling av röding i sjön Malgomaj kan lämnas på det sätt som MPD har beslutat om. Vad klaganden anfört i mark- och miljödomstolen och den utredning han har åberopat här föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.  
Mark- och miljödomstolen gör, i likhet med MPD, bedömningen att den utredning som bolaget har presenterat utgör ett fullgott underlag för beskrivningen av den sökta verksamhetens konsekvenser för miljön och för prövningen av målet.
Mot bakgrund av den utredning som finns i målet och med beaktande av de villkor som MPD har föreskrivit för verksamheten finner mark- och miljödomstolen vid en samlad bedömning att verksamheten inte skulle innebära olägenheter för omgivningen i en sådan omfattning att den inte kan tillåtas.
Mark- och miljödomstolen bedömer att bolaget i förevarande mål har presenterat omfattande utredningar och övrig redovisning i syfte att jämföra öppen kassodling med andra odlingstekniker, främst så kallad RAS-teknik. Mot samma bakgrund bedömer domstolen att odling med öppna kassar för tillfället är bästa möjliga teknik för den aktuella lokaliseringen och verksamheten.
Mark- och miljödomstolen finner inte skäl att ifrågasätta det beräkningsunderlag som redovisats av bolaget eller de beräkningsmetoder som använts. Mot den bakgrunden och vad som i övrigt framkommit i målet delar domstolen MPD:s, länsstyrelsens och bolagets bedömning att den sökta verksamheten inte skulle innebära att miljökvalitetsnormer eller enskilda kvalitetsfaktorer vad avser näringsämnen, för sjön Malgomaj eller nedströms liggande vattenförekomster, riskerar att försämras eller äventyras att uppnås. Vad gäller kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd och parametern bottensubstrat i sjöar anser domstolen att sökanden med den hydrologiska modelleringen visat att statusen inte kommer försämras eller äventyras att uppnås till följd av sökt verksamhet. Möjligheten att flytta odlingarna talar även för minskad påverkan.

Besök och möte på EM Lax ABs fiskodling i Tobro

EM Lax AB och Matfiskodlarna hade, fredagen den 23 april, ett bra möte med länsstyrelsen på plats på fiskodlingen i Tobro, Vetlanda kommun. Mötet gällde vattenuttaget till fiskodlingen och frågan om tillstånd till vattenverksamhet.

Fiskodlingen i Tobro består av både kläckeri och odling av sättfisk. Art som idag odlas är regnbåge. Kläckeriet och de minsta ynglen odlas inomhus i mindre tråg (rom) och bassänger (yngel upp till ca 5 g) samt utomhus i bassänger (yngel upp till ca 30 g samt avelshonor ca 6-7 kg). Fiskynglen transporteras sedan ut från odlingen till olika matfiskodlingar i april-maj.

Undersökning av näringsämnen i sediment under fiskodlingslokaler i Höga kusten.

Sveriges lantbruksuniversitet och Sweco Sverige AB har av Jordbruksverket fått i uppdrag att undersöka näringsämnen i sediment under fiskodlingslokaler i Höga kusten. Uppdraget omfattade att undersöka hur stor del av läckagebenägen fosfor, total fosfor och total kväve som finns i sedimentet vid två kustområden där fiskodling bedrivits och ett referensområde. Inkubering av sedimentproppar genomfördes också för att bestämma internbelastningen av fosfor och syrgasförbrukning.

Sammanfattningsvis fanns det ett överskott av mellan 0,5 och 0,6 ton fosfor i det aktiva sedimentlagret som potentiellt kan frigöras från sedimentet. Detta kan ställas i relation till data från SMHI:s vattenwebb där summan av alla källor av fosfor tillskott i Nätrafjärden (odlingslokal Köpmanön) är drygt 28 ton/år och i Mjältöfjärden drygt 9,5 ton/år (Odlingslokal Öberget).

Uppskattad återhämtningstid för Köpmanön varierade från 5,1 år (inkuberingsdata) till 13,2 år (sedimentmodell) och för Öberget varierade resultatet från 3,4 till 7,9 år. Verksamheten vid Köpmanön har bedrivits i 33 år, men från 2016 har lokalen endast använts som vinterförvaring. Anläggningen vid Öberget har varit i drift i 12 år. Båda anläggningarna avvecklades under 2020.

Så vitt författarna vet är det här första studien som har undersökt andelen läckage benägen fosfor och potential för återhämtning av sediment under fiskodlingsanläggningar. Läckage av fosfor från sedimenten tog kortare tid än väntat, vilket tyder på att återhämtning kan ske snabbare än modeller förutsäger, så länge som andra näringsämnen reagerar på samma sätt som fosfor.

Branschen deltar aktivt i ett spännande innovationsprojekt!

Landsbygdsnätverket har en artikel om ett spännande innovationsprojekt som pågår och som branschen deltar i.

Ni hittar artikeln på landsbygdsnätverkets hemsida:

De testar innovativ metod för mer miljövänlig kassodling - Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)

Vi är stolta över alla våra vattenbruksföretag som dagligen producerar nyttig och hälsosam mat!

Matfiskodlarna erbjuder medlemsföretagen flertalet rådgivningstjänster.
Vi har nyligen beslutat att vi ska finnas där för såväl medlemsföretagen som för andra vattenbrukare som önskar rådgivning.
Önskar ni veta mer om medlemskapet samt våra tjänster är ni varmt välkommen att kontakta oss.
Klicka vidare in på infobladet för mer information.

Sammanträde i mark- och miljödomstolen

Umlax AB bedriver odling av röding i bland annat Malgomaj, Vilhelmina kommun i Västerbottens län. Umlax tillstånd, för odlingen i Malgomaj, från 2008 tidsbegränsades till utgången av 2018. Umlax AB startade därför upp samrådsprocessen under 2016 inför ansökan om tillstånd att få fortsätta att odla fisk i Malgomaj. Ansökan om nytt och fortsatt tillstånd inlämnades till prövningsmyndigheten i juli 2017. Bolaget beviljades tillstånd till fortsatt odling av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten i december 2018. Meddelat tillstånd överklagades av privatperson, via ombud, och efter flera turer i såväl mark- och miljödomstolen som mark- och miljööverdomstolen var det i veckan (23-24/2) äntligen dags för sammanträde i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Domstolen meddelade vi sammanträdet att dom kommer om preliminärt 6-8 veckor.

Vi hoppas självklart att Umlax AB beviljas fortsatt tillstånd att producera svenskodlad fjällröding!

Fiskodlingen spelar en betydande roll i den globala tillgången på fisk och är den matproduktion som just nu växer mest, världen över. Fiskodlare bidrar till att producera ett nyttigt och hälsosamt livsmedel. Odlingen i Sverige bidrar dessutom till en ökad självförsörjningsgrad samt lokal- och närproducerade produkter av hög kvalitet.

Det tycker vi att alla våra svenska fiskodlare ska vara stolta över!

Glädjande nyheter, ökad livsmedelsproduktion i Sverige, nya miljötillstånd har meddelats för tre fiskodlingsföretag!

Det är med glädje vi kan meddela att tre fiskodlingsföretag har fått nya och fortsatta miljötillstånd.
I Sverige är vattenbruket mycket litet och konsumtionen av fisk sker nästan uteslutande av importerade produkter trots att Sverige har goda förutsättningar för att producera fisk lokalt och ha en mycket högre självförsörjningsgrad än nuvarande nivå.
De tre nya miljötillstånden är därmed flera steg i rätt riktning för att möjliggöra olika satsningar inom livsmedelsproduktionen som Sveriges regering och EU vill driva igenom. Viljan från politisk sida, att stödja tillväxten av ett svenskt vattenbruk har aldrig saknats, se livsmedelsstrategin men även den nationella strategin och handlingsplanen för svenskt vattenbruk. Även en rad andra satsningar har gjorts och görs i syfte att öka produktionen inom vattenbruket och där odling av fisk är en viktig del. Vattenbruket är en viktig livsmedelsproducerande industri, animaliskt protein produceras med ett relativt litet klimatavtryck. Vattenbruket växer snabbare än andra livsmedelsindustrier i världen. Idag är ungefär varannan fisk som konsumeras globalt odlad.

Fisk är dessutom ett nyttigt livsmedel och utgör en viktig proteinkälla och är rika på nyttiga omega 3-fetter, vitaminer och viktiga spårämnen. 


Slotts Lax AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till fortsatt fiskodling och övervintring av fisk i Björka, Mora kommun den 12 oktober 2020 (Mål nr. 15-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 300 ton. Domen är överklagad av Länsstyrelsen i Dalarna. Bolaget har endast överklagat meddelad tillståndstid samt yrkat att prövningstillstånd ska meddelas. Bolaget har bedrivit fiskodlingsverksamhet sedan 1985 och odlar regnbåge i Björka. Det befintliga miljötillståndet är tidsbegränsat och löper ut under 2021. Bolaget ansökte därav om fortsatt och utökat tillstånd.
Nordic Trout Sweden AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till fortsatt och utökad fiskodling samt övervintring av fisk i Stöpafors, Sunne kommun den 18 december 2020 (Mål nr. 1633-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 000 ton. Domen är överklagad av Länsstyrelsen i Örebro. Fiskodling har bedrivits sedan 1990-talet och företaget odlar regnbåge i Stöpafors. Befintligt miljötillstånd är uppdelat i två delar, 480 ton foder per år som var tillsvidare och 360 ton foder per år som var tidsbegränsat till utgången av 2020. Bolaget ansökte därav om fortsatt och utökat tillstånd.
Överumans Fisk AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt till att anlägga och bedriva fiskodling samt övervintring av fisk i Kaskeloukt, Storumans kommun den 17 februari 2021 (Mål nr. 353-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 3 600 ton. Företaget odlar regnbåge. Det nya tillståndet innebär även att företaget kan genomföra önskade förändringar vid odlingslokalerna Ankarsund och Luspholmen.
 
Företagen väntar nu på beslut från mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd ska beviljas av de överklagade domarna. 

Ladda ner pressmeddelandet här:

Aktuellt 2020 och äldre

Landsbygsnätverket har tagit fram - Visste du att? Vattenbruk och fiske

Vattenbruk och fiske är två näringsgrenar i Sverige som många kanske inte vet så mycket om. Vill du lära dig mer klicka dig vidare in på Landsbygdsnätverkets webbplats.

Matfiskodlarna byter VD

Daniel Wikberg slutar sin tjänst som VD för Matfiskodlarna den 4 december. Vi tackar Daniel för det arbete han gjort för branschen och önskar honom lycka till.  Vi hälsar samtidigt vår nya VD Wenche Hansen välkommen. Wenche jobbar nu som uppdragsledare/miljökonsult på Sweco Environment AB och har även mångårig erfarenhet från myndighetsarbete inom bland annat tillståndsprövning och tillsyn. Hon tillträder tjänsten den 7 december.

Ladda ner pressmedelandet här:

SMHI bekräftar ytterst marginell påverkan av fiskodling

SMHI bekräftar det Svensk Fjällröding i Landön och miljökonsultföretaget Pelagia hävdat hela tiden, bolagets verksamhet ger en ytterst marginell påverkan på sjön. En artikel om SMHIs analys hittar ni här. Nedan finns SMHIs sammanställning av analysen.

Anmärkningsvärt beslut av Länsstyrelsen i Västernorrland

Matfiskodlarna skickade den 16 juni ut en pressrelease som belyser problemen med, vad vi tolkar som, beslut på tjänstemannanivå och som står i strid med ett regeringsbeslut. Länsstyrelsen är statens förlängda arm och ska följa beslut fattade av regering och riksdag. Pressmeddelandet i sin helhet finns nedan.

Lättnader för fiskodlarna

Regeringen fattar snabba och mycket kloka beslut som ska underlätta för svenska fiskodlare att lindra effekterna av en kraftigt försämras marknad, detta som en direkt följd av Coronakrisen. Nedan finns underlagen till förändringarna som kommer från Finans- Miljö- och Näringsdepartementen.

Rapport om alternativa odlingstekniker

I rapporten, som är framtagen av Aquanord AB, görs en genomgång av alternativa odlingstekniker till kassodling. I rapporten presenteras bland annat tekniska, miljö- och fiskhälsoaspekter i recirkulerande och semislutna system.

Attityd & Relation

Så kan positiva attityder och långsiktigt goda relationer inom och kring fiskodlingsverksamheten skapas.

Det var temat för den aktivitet som Matfiskodlarna under hösten genomfört i samarbete med Landsbygdsnätverket. Arbetet innefattar intervjuer och litteraturstudier vilka genomförts för att finna problem och goda exempel. Som en del i arbetet har även informationsinsatser genomförts för att testa de förslag som framkommit. Förhoppningen är att en fortsättning ska kunna genomföras under nästa år för att sprida de insikter som gjorts till intresserade odlare.

Arbetet ledde fram till en manual som riktar sig till aktiva inom fiskodlingsverksamheterna. Manualen och en slutrapport finns publicerad på Landsbygdsnätverkets hemsida: HÄR.

Innovationsprojekt inom vattenbruk

Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering  från odling av fisk i öppna system.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har erhållit projektstöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020. Projektets övergripande mål är att stödja utvecklingen och expansionen av det kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige. Detta genom att utreda möjligheterna till återtag av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system.  
Projektet är ett innovationsprojekt och samarbete mellan akademin, myndigheter och fiskodlingsbranschen.

HaV:s rapport om sötvatten 2017

Rapport som presenterar resultat av Havs och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning av sötvatten och andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten.

Rapport om miljöeffekter - fiskodling i öppna system

Aquanord AB har på uppdrag av Matfiskodlarna Sverige AB sammanställt och analyserat vattenrelaterade miljöeffekter från matfiskodling i öppna kassar. Rapporten omfattar drygt 90% av den svenska matfiskproduktionen och visar att miljöpåverkan räknat som statusförändring är obefintlig eller endast lokal gällande näringstillskott, påverkan på växtplankton och påverkan på syrgas.
Detta förutsatt att odlingen är rätt dimensionerad för vattenförekomsten och rätt placerad inom denna.
 
Inverkan på bottenförhållanden i form av sedimentering och påverkan på bottenfauna är än mer begränsad och kan endast noteras i direkt anslutning till odlingsområdena (inom ca 100 meter från kassarna).
 
En rätt dimensionerad och lokaliserad fiskodling i öppna kassar medför ingen statusförändring av den aktuella vattenförekomsten.

Fisk är den bästa proteinomvandlaren

Intressant information från fodertillverkaren Biomar. Ett företag som ständigt arbetar med att utveckla och förbättra sitt fiskfoder. Ytterligare information om bolaget och dess produkter finns på deras hemsida www.biomar.com/sv/sweden/

”BAT” måste vara ekonomiskt hållbar

Vid en etablering av en fiskodling, utökning av odlingsvolymen eller omprövning av ett tidsbegränsat tillstånd, ska sökande bolag redovisa den odlingsteknik de avser nyttja.
Enligt Miljöbalken skall bästa möjliga teknik, nedan förkortat BAT vilket betyder best available technology, användas för att minimera miljöpåverkan. I detta begrepp ingår dock att tekniken även skall innebära en rimlig kostnad för bolaget och att verksamheten skall kunna påvisa ekonomisk bärkraft.
Av den anledningen har Matfiskodlarna skrivit en PM om ekonomiska aspekter på BAT.
I de domar (länk nedan) som Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) nyligen meddelat tycks de bortsett från den, för oss företagare så grundläggande förutsättningen, att om bolagen inte har ekonomisk hållbarhet så kan de inte överleva.  
Vad de långtgående konsekvenserna av domarna blir för Sveriges alla fiskodlare vet vi ännu inte. Men för de enskilda företagarna innebär domen att verksamheten måste avvecklas. Sverige har en ny livsmedelsstrategi, den har bred politisk förankring och sträcker sig över många år. Där slås tydligt fast att landet ska öka sin produktion av matfisk och öka sin självförsörjningsgrad av livsmedel. MMÖD:s dom är ett mycket hårt slag mot den enskilde företagaren, mot svenska fiskodlare och mot den svenska livsmedelsstrategin.

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=53187

Etoxikin i fiskfoder

Testfakta skrev 16 februari om etoxikin i fiskfoder. Etoxikin är en syntetisk antioxidant som IMO (International Maritime Organisation) kräver att man tillsätter i fiskmjöl eftersom det motverkar att fettet i mjölet oxiderar. Om man inte tillsätter etoxikin finns en brand- eller explosionsrisk i samband med transporten. Oxidering riskerar även de viktiga Omega-3-fettsyrorna i laxen. Med anledning av att det förekommer både frågor och spekulationer kring detta vill vi ge fördjupad information både från de två största foderleverantörerna (Skretting och Biomar) i Sverige samt från Norges Sjömansråd.
Ytterligare och fördjupad information finns via länkarna nedan samt i de bifogade dokumenten. Där framgår även vilka produkter som ingick i testet.
www.mynewsdesk.com/se/seafood/news/missvisande-information-om-etoxikin-i-odlad-lax-221996
www.svt.se/nyheter/inrikes/odlad-lax-full-av-forbjudet-bekampningsmedel
www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/ethoxyquin_i_fiskefor.25269

Nu odlas åter regnbåge i Umgransele

Under semestern besökte jag Umlax odling i Umgransele. Eftersom anläggningen nu åter är i drift simmar regnbåge i kassarna. Jag hade förmånen att få ta med mig några fina fiskar, vi grillade dem och de smakade förträffligt. Många konsumenter har ännu inte upptäckt vilken fin och god fisk regnbågen är.  

På besök hos en av våra odlare

På besök hos Slotts Lax, en vårdag när solen skiner. Bröderna Christer och Patrik Slott driver tre odlingar och har egen sättfiskproduktion. Ett företag som drivs i andra generation.
När jag sätter mig i bilen och åker mot Östersund kommer jag tänka på den straffbeskattning som vattenbruket i Sverige haft sedan sommaren 2015. Nu har meddelats att:
I lagrådsremissen föreslås att dieselbränsle som används i skepp och båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska beskattas på samma sätt som dieselbränsle som används i arbetsmaskiner inom de angivna sektorerna. I nuläget beskattas dieselbränsle som används i skepp och båtar högre än sådant dieselbränsle som används i arbetsmaskiner.

Förslagen föranleder ändringar i lagen om skatt på energi, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
Det är ett steg i rätt riktning men man har, trots att vi påpekat det orimliga, undantaget bensin från förslaget ovan. Mindre båtar såsom den på bilden drivs med bensin och de är nödvändiga för korta transporter inom odlingsområden. Ånyo inkonsekvent agerande från regeringen, man betonar vikten av ett växande vattenbruk men agerar annorlunda. Knappt ett år efter regeringsskiftet inför man straffskatt för drivmedelskostnader inom vattenbruket .  

Besök från landsbygdsdepartementet

Matfiskodlarna och Vattenbrukscentrum Norr AB har haft besök av statssekreterare Elisabeth Backteman och Sara Colliander (Departementsråd/Enhetschef för fiske, jakt och rennäring)
 
Först besökte vi Vattenbrukscentrum Norrs forskning- och försöksstation i Kälarne. En rundvandring på anläggningen tar alltid lång tid, så även denna gång. Det finns många unika och spännande försök som pågår eller avslutats. Vi hade ett givande samtal om avelns betydelse för att kunna ha en konkurrenskraftig svensk produktion av både röding och regnbåge. Avelsprogrammet för röding (Arctic Superior) som pågått under mer än 30 år har stark bidraget till möjligheten för en växande näring. Nästan all röding som odlas som matfisk är Arctic Superior och kommer direkt eller indirekt från anläggningen i Kälarne.

Avelsprogrammet för regnbåge är i ett tidigt skede men har goda förutsättningar att inom några avelsgenerationer visa positiva resultat. Det kommer stärka svensk konkurrenskraft och bidra till en växande näring. Det finns stor efterfrågan på framavlad regnbåge för våra inhemska förutsättningar.
 
Därefter besökte vi anläggningen i Landön som Svensk Fjällröding driver. Att se verksamheten på plats skapar förståelse för hur svensk fiskodling bedrivs. Det gav oss möjligheten att ge inblick i hela kedjan. Att odla fisk på ett resurseffektivt sätt är en blandning av hantverk och modern datastyrd utfordringsteknik. Vi började dagen med att titta på rödingrom och avslutade dagen med att titta på slaktmogen fisk, cirkeln sluts sedan när en belåten restaurangbesökare sväljer sista tuggan av en rödingfilé.  

Årsstämma Matfiskodlarna

Matfiskodlarna har haft sin första årsstämma. Vi kan summera ett drygt års aktivt arbete för att förbättra villkoren och möjligheterna för en fortsatt stark tillväxt av svensk matfiskodling. Om vi kortfattat summerar det år som gått så har vi bl.a. arbetat med den nationella livsmedelsstrategin, svarat på en mängd remisser, informerat myndigheter och politiker om betydelsen av svensk matfiskodling, arbetat för konkurrensneutrala stödstrukturer. Tillsammans med både De recirkulerande vattenbrukarna ek.för. och Skaldjursodlarnas producentförening fortsätter vi arbeta för rimliga villkor för det växande svenska vattenbruket. Vi hoppas vår information om BKD ger en bra och kompletterande bild av konsekvenserna av tilläggsgarantierna. Nu riktar vi blicken framåt och ser med spänning fram mot verksamhetsår två.

Tilläggsgarantierna för BKD

Det nationella vattenbruksrådet är kallat till möte med Jordbruksverket för att diskutera tilläggsgarantierna. Matfiskodlarna motsätter sig att Sverige söker tilläggsgarantier. Ett stark skäl är att det utrotningsprogram som Jordbruksverket drivit varit verkningslöst. Ingen kan heller fastställa om det är den odlade eller vilda fisken som sprider bakterierna. Inte heller har det varit ökad dödlighet hos de odlare som haft BKD. Saneringsåtgärderna som vi anser verkningslösa har kostat näringen tiotals miljoner kronor. Matfiskodlarna vill istället arbeta proaktivt för att minimera risken att smittad fisk förs in i en anläggning. Våra förslag har i en skrivelse skickats till både Jordbruksverket och EU.  

Tilläggsgarantierna för BKD

EU beviljade 2004 Sverige tilläggsgarantier för BKD i den svenska inlandszonen vilket innebär att, om BKD konstateras i en fiskodling, så påläggs odlingen restriktioner, förbjuds att ta in ny fisk och att den befintliga fisken måste slaktas ut. Utslaktningen kan vara omedelbar eller alternativt tillåts att fisken odlas till slaktstorlek. Innan restriktionerna lyfts vid anläggningen ska den saneras och hålls tom under en period. Stora variationer avseende beslutfattande enligt ovan har skett sedan tilläggsgarantierna beslutades, vilket begränsar odlarens möjlighet till förståelse och anpassning till reglerna.  

Fynden i Sverige ofta gjorts hos symptomfria fiskar som påvisats smittade vid provtagning. Ofta rör det sig om enstaka individer inom populationerna. I Sverige har sjukdomen första gången påvisats 1985, sedan dess har det förekommit enstaka fall så gott som årligen. Källan till smittan har sällan kunnat fastställas. Enligt fiskveterinärexpertis så är det låg prevalens även hos vilda bestånd, sannolik även i sötvatten i inlandet. Detta medför att en sanering av fiskodling inte garanterar frihet från BKD på sikt.I Finland tillämpas ett övervakningsprogram inom ett begränsat område i inlandet, övriga odlingar i inlandet kan ansluta sig till ett frivilligt övervakningsprogram för att kunna påvisa att de är fria från smitta. I övrigt påläggs inga restriktioner för finska fiskodlingar. Inom övriga EU bekämpas inte BKD.
Jordbruksverket har ansökt om förlängning av tilläggsgarantierna men vår förhoppning är att EU motsätter sig detta med anledning av att utrotningsprogrammet inte underde senaste tio åren kunnat påvisa effekt.

På besök hos en av våra odlare

Under sommaren har jag besökt flera odlingar för att ta del av det dagliga arbetet. Som framgår av bilden var det en kall och regnig dag då jag och min familj fick följa en foderbåt på en av norra Sveriges regleringsmagasin. I år har vattentemperaturen varit låg och därför gynnsam för rödingen. Förra sommaren var varm och då trivdes regnbågen bättre. Vädret kan vi inte påverka utan bara förhålla oss till dess skiftningar.    

Det finns inga inlägg att visa.