Branschriktlinjer, fiskhälsa & smittskydd

Matfiskodlarna har under 2022 påbörjat en översiktlig översyn av branschriktlinjerna i dialog med Jordbruksverket. Ni kan läsa mer om planerad uppdatering i våra nyheter för vecka 38:

Nyheter vecka 38 2022-09-23 nr. 2 (miss.group)  


För alla fiskodlare

Branschriktlinjerna kan appliceras på fiskodling i alla typer av system; så väl kassodling, RAS-odlingar som odling i dammar. De kan även användas inom fiskodling för alla olika syften; mat-, sätt- och kompensationsodling.
Trots att verksamheterna till viss del skiljer sig åt finns det mycket som förenar oss. Inte minst djurtillsynen, djurhälso- och miljöarbetet. Vi möter också många gånger liknande utmaningar.
Vi ser en styrka i att ena hela den svenska fiskodlingen kring denna gemensamma standard och därmed skapa en starkare bransch som kan arbeta gemensamt för att utvecklas och växa.

Omtanke om fiskarna

Bland fiskodlarna finns en insikt om att omsorg om fisken inte bara är etiskt viktig utan också en direkt förutsättning för hållbara, produktiva och lönsamma odlingar. Fisken är stjärnan på våra anläggningar och det är till dess behov och förutsättningar vi måste anpassa vår verksamhet. Därför är fiskhälsa och fiskvälfärd ett genomgående tema för branschriktlinjerna. Glada, välmående fiskar ger glada, framgångsrika odlare.

Omtanke om miljön

All livsmedelsproduktion har påverkan på miljön, så även uppfödning av fisk. För att skapa en hållbar produktion måste strävan alltid vara att minimera negativ påverkan genom noggrann planering och goda rutiner. Sveriges miljölagar sätter tydliga ramar för hur fiskodlingen får påverka miljön, det tycker vi är bra, men vi har ambitionen att bli ännu bättre.

Omtanke om samhället

Fiskodling i Sverige bedrivs till största delen på landsbygden. Det innebär arbetstillfällen och positiva kringeffekter på platser där det behövs som mest. Men vi tycker att det är viktigt att fiskodlingen också sker i nära samarbete med närområdena, med omsorg om både samhället och andra lokala intressen.

Omtanke om konsumenterna

Som konsument ska man kunna känna sig trygg med att maten kommit till bordet genom justa och hållbara metoder. Vi tycker att den fisk som äts ska vara producerad med omtanke i alla led oavsett om den köpts i en affär eller dragits upp på sportfiskeresan.

Om code of practice

För att ständigt förbättras och inte skapa nya problem när vi löser de gamla måste uppfödningen av fisk ske med omtanke om både miljö, samhälle och inte minst fiskarna. Med detta som utgångspunkt håller fiskodlingsbranschen, genom Matfiskodlarna och med stöd från Jordbruksverket, på att sätta samman en code of practice med riktlinjer för hur fiskodling ska och bör ske på bästa sätt. Riktlinjerna ska hjälpa branschen att drivas, växa och utvecklas på ett hållbart och hänsynsfullt sätt.

Riktlinjerna ska täcka hela verksamhetsflödet från romkorn till slakt. De grundläggande skall-kraven som formuleras i riktlinjerna utgår från de krav som ställs i lagstiftningen. Därutöver finns riktlinjer för vad som bör göras och vad som kan rekommenderas. På så sätt kan en odlare lätt identifiera minimikrav för verksamheten och sedan förfina arbetet genom att införliva rekommenderade rutiner.

Nationella branschriktlinjerna

Under 2018-2019 utformade Matfiskodlarna en code of practice för fiskodlingsbranschen. Projektet finansierades av Jordbruksverket och syftet var att formulera en branschstandard som ska främja en ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbar fiskodling med ett stort fokus på fiskhälsa och biosäkerhet. Riktlinjerna är godkända som nationella branschriktlinjer av Jordbruksverket och finns att ladda ner nedan.

Fiskodlingens nationella branschriktlinjer utgå från de lagar och förordningar som styr fiskodlingen och genom ytterligare rekommendationer och råd utgör de ett stöd för odlare att arbeta aktivt med kvalitetsarbete inom verksamheten. Vi kallar dem Odlad med omtanke.

Fiskhälsa

Matfiskodlarna har i samband med arbetet med branschriktlinjerna även arbetat fram en vägledning om Fiskhälsa, en lathund vid sjukdom samt rengöring och sanering.

Det allmänna sjukdomsläget inom den svenska fiskodlingen är gott. Branschen är förskonad från flera av de sjukdomar som orsakat problem i Europa. För att uppehålla denna nivå och sträva mot en än bättre fiskhälsa, med välmående djur och väl fungerande, lönsamma fiskodlingar måste arbetet med smittskydd och fiskhälsa fortsätta att utvecklas och förbättras.  

Vid en inventering av det material som finns att tillgå för odlare avseende förebyggande och hantering av fisksjukdomar visade det sig att det finns gott om information. Men precis som flertalet odlare påpekade, fanns inget lättöverskådligt och sammanfattande uppdaterat material tillgängligt. För att kunskapen om fiskhälsa och fiskvälfärd ska kunna spridas och för att skapa bättre förutsättningar för framgångsrik fiskodling är det avgörande att informationen på ett lättöverskådligt och tillgängligt sätt når fram till dem som behöver den i sitt dagliga arbete. Utgångspunkten efter inventeringen av nuläget och samtal med odlare blev därför att en mer praktisk handlingsplan behövde tas fram utifrån det material som redan existerade. Resultatet av förarbetet blev dokumentet Fiskhälsa som finns att ladda ner nedan. Här finns sammanfattad information om sjukdomar som kan vara aktuella för svenska fiskodlare, information om den lagstiftning som styr hanteringen vid sjukdomsutbrott, en översiktlig sammanställning av olika behandlingsmetoder samt riktlinjer för hur det förebyggande arbetet bör gå till vid odlingarna. Dessa riktlinjer är direkt kopplade till den code of practice som gemensamt tagits fram av företrädare för branschen och andra viktiga intressenter.

Statens veterinärmedicinska anstalt -  workshop 2021-12-07

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bjöd in till en workshop om antibiotika, smittskydd och fiskhälsa den 7 december 2021.  

Bland annat redogjorde SVA för att de tagit fram en lathund för att underlätta rätt behandling av sjuk fisk. Denna finns att ta del av nedan. 

Lathund - uppgifter vid sjukdom.pdf
Bilder till Lathund.pdf