Branschriktlinjer, fiskhälsa & smittskydd

Kurs i ”Fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd" - som utgår från branschriktlinjerna

Syftet med kursen var att erbjuda kompetensutveckling inom områdena förebyggande fiskhälsa, fiskvälfärd, biosäkerhet (inkl. import), fiskhälsa och smittskydd. 

Kursens utgångspunkt var i branschriktlinjerna ”Odlad med omtanke – branschriktlinjer för svensk fiskodling”, som är under uppdatering av Matfiskodlarna. 

Dessutom byggde kursen vidare på kapitlen ”Fiskens anatomi och fysiologi samt fiskhälsa och smittskydd” inom grundkursen för fiskodlare som för första gången hölls under 2 dagar i Umeå, vintern 2023. 

Arrangörer 

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med SWEMARC, SLU Aquaculture, Matfiskodlarna och SVA.

Presentationer

 Finns att ta del av här men även på NKFV webbsida där även inspelade föredrag finns att ta del av:  AKVAKOMPETENS 2.0 (nkfv.se)

Presentationer dag 1

Presentationer dag 2

Presentationer dag 3


Uppdatering pågår av branschriktlinjerna för svensk fiskodling

Matfiskodlarna har beviljats stöd, ur Jordbruksverkets anslag 1:5 anslagspost 2 djurhälsovård, att uppdatera branschriktlinjerna för svensk fiskodling och ta fram en guide för biosäkerhetsplan.

Matfiskodlarna har påbörjat en översiktlig översyn av branschriktlinjerna i dialog med Jordbruksverket under 2022. Vi har i samband med översynen konstaterat att det är en relativt omfattande uppdatering som behöver göras av branschriktlinjerna beaktar att det är flera lagar och regler som förändrats sedan 2019. Varför vi fattade beslut om att söka stöd för att genomföra uppdateringen.

Matfiskodlarna önskar även komplettera branschriktlinjer med att upprätta en guide för biosäkerhetsplan för odling som sker i öppna anläggningar och som inkluderar ett modellexempel. Vi bedömer att behovet är större att vi börjar med att ta fram en biosäkerhetsplan för odling i nätkassar men att det i ett senare skede, i en framtida ansökan, även kan bli aktuellt att ta fram en guide för biosäkerhetsplan för den delen av verksamheten som bedrivs på land.

Åtagandet att följa branschriktlinjerna är frivilligt, likaså att att följa biosäkerhetsplanen, men de lagar och regler som följer av att bedriva fiskodling ska följas av företagen. Riktlinjerna innehåller utöver lagkraven även ett antal rekommendationer, vilka syftar till att stödja och förfina arbetet på odlingen, utöver vad lagen kräver.  

Vi startar under början av 2023 upp planeringen av projektet och planerar att kalla till arbetsmöten och workshop med fiskodlare och andra experter inom området under året. 

För er som vill veta mer eller bistå på något sett i projektet är ni varmt välkomna att kontakta oss på Matfiskodlarna.

Ni kan även läsa om detta i vårt nyhetsbrev för vecka 3:  Nyheter vecka 3 2023-01-17 (miss.group)


För alla fiskodlare

Branschriktlinjerna kan appliceras på fiskodling i alla typer av system; så väl kassodling, RAS-odlingar som odling i dammar. De kan även användas inom fiskodling för alla olika syften; mat-, sätt- och kompensationsodling.
Trots att verksamheterna till viss del skiljer sig åt finns det mycket som förenar oss. Inte minst djurtillsynen, djurhälso- och miljöarbetet. Vi möter också många gånger liknande utmaningar.
Vi ser en styrka i att ena hela den svenska fiskodlingen kring denna gemensamma standard och därmed skapa en starkare bransch som kan arbeta gemensamt för att utvecklas och växa.


Omtanke om fiskarna

Bland fiskodlarna finns en insikt om att omsorg om fisken inte bara är etiskt viktig utan också en direkt förutsättning för hållbara, produktiva och lönsamma odlingar. Fisken är stjärnan på våra anläggningar och det är till dess behov och förutsättningar vi måste anpassa vår verksamhet. Därför är fiskhälsa och fiskvälfärd ett genomgående tema för branschriktlinjerna. Glada, välmående fiskar ger glada, framgångsrika odlare.

Omtanke om miljön

All livsmedelsproduktion har påverkan på miljön, så även uppfödning av fisk. För att skapa en hållbar produktion måste strävan alltid vara att minimera negativ påverkan genom noggrann planering och goda rutiner. Sveriges miljölagar sätter tydliga ramar för hur fiskodlingen får påverka miljön, det tycker vi är bra, men vi har ambitionen att bli ännu bättre.

Omtanke om samhället

Fiskodling i Sverige bedrivs till största delen på landsbygden. Det innebär arbetstillfällen och positiva kringeffekter på platser där det behövs som mest. Men vi tycker att det är viktigt att fiskodlingen också sker i nära samarbete med närområdena, med omsorg om både samhället och andra lokala intressen.

Omtanke om konsumenterna

Som konsument ska man kunna känna sig trygg med att maten kommit till bordet genom justa och hållbara metoder. Vi tycker att den fisk som äts ska vara producerad med omtanke i alla led oavsett om den köpts i en affär eller dragits upp på sportfiskeresan.


Om code of practice

För att ständigt förbättras och inte skapa nya problem när vi löser de gamla måste uppfödningen av fisk ske med omtanke om både miljö, samhälle och inte minst fiskarna. Med detta som utgångspunkt håller fiskodlingsbranschen, genom Matfiskodlarna och med stöd från Jordbruksverket, på att sätta samman en code of practice med riktlinjer för hur fiskodling ska och bör ske på bästa sätt. Riktlinjerna ska hjälpa branschen att drivas, växa och utvecklas på ett hållbart och hänsynsfullt sätt.

Riktlinjerna ska täcka hela verksamhetsflödet från romkorn till slakt. De grundläggande skall-kraven som formuleras i riktlinjerna utgår från de krav som ställs i lagstiftningen. Därutöver finns riktlinjer för vad som bör göras och vad som kan rekommenderas. På så sätt kan en odlare lätt identifiera minimikrav för verksamheten och sedan förfina arbetet genom att införliva rekommenderade rutiner.

Nationella branschriktlinjerna

Under 2018-2019 utformade Matfiskodlarna en code of practice för fiskodlingsbranschen. Projektet finansierades av Jordbruksverket och syftet var att formulera en branschstandard som ska främja en ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbar fiskodling med ett stort fokus på fiskhälsa och biosäkerhet. Riktlinjerna är godkända som nationella branschriktlinjer av Jordbruksverket och finns att ladda ner nedan.

Fiskodlingens nationella branschriktlinjer utgå från de lagar och förordningar som styr fiskodlingen och genom ytterligare rekommendationer och råd utgör de ett stöd för odlare att arbeta aktivt med kvalitetsarbete inom verksamheten. Vi kallar dem Odlad med omtanke.

Fiskhälsa

Matfiskodlarna har i samband med arbetet med branschriktlinjerna även arbetat fram en vägledning om Fiskhälsa, en lathund vid sjukdom samt rengöring och sanering.

Det allmänna sjukdomsläget inom den svenska fiskodlingen är gott. Branschen är förskonad från flera av de sjukdomar som orsakat problem i Europa. För att uppehålla denna nivå och sträva mot en än bättre fiskhälsa, med välmående djur och väl fungerande, lönsamma fiskodlingar måste arbetet med smittskydd och fiskhälsa fortsätta att utvecklas och förbättras.  

Vid en inventering av det material som finns att tillgå för odlare avseende förebyggande och hantering av fisksjukdomar visade det sig att det finns gott om information. Men precis som flertalet odlare påpekade, fanns inget lättöverskådligt och sammanfattande uppdaterat material tillgängligt. För att kunskapen om fiskhälsa och fiskvälfärd ska kunna spridas och för att skapa bättre förutsättningar för framgångsrik fiskodling är det avgörande att informationen på ett lättöverskådligt och tillgängligt sätt når fram till dem som behöver den i sitt dagliga arbete. Utgångspunkten efter inventeringen av nuläget och samtal med odlare blev därför att en mer praktisk handlingsplan behövde tas fram utifrån det material som redan existerade. Resultatet av förarbetet blev dokumentet Fiskhälsa som finns att ladda ner nedan. Här finns sammanfattad information om sjukdomar som kan vara aktuella för svenska fiskodlare, information om den lagstiftning som styr hanteringen vid sjukdomsutbrott, en översiktlig sammanställning av olika behandlingsmetoder samt riktlinjer för hur det förebyggande arbetet bör gå till vid odlingarna. Dessa riktlinjer är direkt kopplade till den code of practice som gemensamt tagits fram av företrädare för branschen och andra viktiga intressenter.


Statens veterinärmedicinska anstalt -  workshop 2021-12-07

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bjöd in till en workshop om antibiotika, smittskydd och fiskhälsa den 7 december 2021.  

Bland annat redogjorde SVA för att de tagit fram en lathund för att underlätta rätt behandling av sjuk fisk. Denna finns att ta del av nedan. 

Lathund - uppgifter vid sjukdom.pdf
Bilder till Lathund.pdf