Projekt

Matfiskodlarna har genom åren både drivit egna som i samverkan med andra olika projekt. Nedan finns information om tre projekt som vi deltagit i under 2021-2022. 

Projekt som kopplar mot fiskhälsa, fiskvälfärd och smittskydd finns här:  Odlad Med Omtanke (matfiskodlarna.se)

Matfiskodlarna men även våra medlemsföretag beställer även olika studier/undersökningar. Rapporter från några av dessa finns här: Rapporter | www.matfiskodlarna.se


Innovationsprojekt inom svensk fiskodling

Slutredovisning av Innovationsprojektet “Partikel- och slamhantering i semislutna kassar”

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) erhöll projektstöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.


Syftet med projektet har varit att genom försök med ny teknik för uppsamling av partiklar från odling av fisk i öppen kasse finna en tekniskt funktionell, kostnadseffektiv metod att från både miljömässig och ekonomisk synvinkel hantera utsläpp från denna typ av fiskodling.  


Projektets övergripande mål har varit att stödja utvecklingen och expansionen av det kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige. 


Projektet har baserats på den tekniska utvecklingen och applikationen av den så kallade miljökassen. Kring denna utveckling har flertalet aspekter utretts, undersökts och testats inom ramarna för projektet. Utifrån ansökan formulerades tidigt tio mål i projektet på vilka arbetet vilat. Slutrapporten redogöra för aktiviteter och resultat som uppnåtts inom ramarna för dessa mål.  

Slutrapporten redogör för det arbete, de erfarenheter och resultat som kommit ur projektet ”Partikel- och slamhantering i semislutna kassar”.  

Slutrapporten kommer snart att vara tillgänglig även på SLU och Jordbruksverkets hemsidor. 

Landsbygdsnätverket har även uppmärksammat projektet och ni hittar artikeln på landsbygdsnätverkets hemsida. 

Projektet Förstudie – Kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat.

Slutredovisning av projektet

Matfiskodlarna Sverige AB, De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO och Svenskt vattenbruk och sjömat Ekonomiska Förening har den 1 november 2022 lämnat in slutrapporten till Jordbruksverket. 
Slutrapport med bilagor finns att ta del av här på hemsidan.

Projektet Förstudie - Kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat är finansierat av Jordbruksverket. 

Syftet med projektet var att kartlägga produkter och råvaror från det svenska vattenbruket och hur olika distributions, - och försäljningskanaler ser ut idag samt nya marknadskanaler. Denna kartläggning är tänkt att användas som underlag för att kunna satsa på en gemensam marknadsföringsplan av dessa viktiga råvaror och produkter.


Korta slutsatser från projektet

Det finns en stor vilja och starkt engagemang för att öka produktionen och tillgången av svenska vattenbruks- och sjömatsprodukter.

Vi behöver bedriva strategisk kommunikation i marknadsföringen kring den svenska produktionen av vattenbruks- och sjömatsprodukter.

Kännedomen och kunskapen om branschen behöver öka genom hela den blåvärdekedjan, och hos konsumenter och andra aktörer i samhället.

Vi ska i vår marknadsföring av branschen fokusera på att:

  • lyfta det svenska
  • lyfta personerna bakom den svenska primärproduktion
  • belysa hållbarhetsdimensionernas tre delar; socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt/ekologiskt hållbara företag.

Slutligen vill författarna tacka alla som bidragit med sin erfarenhet och kunskap in i projektet.  

Författarna

Wenche Hansen Matfiskodlarna Sverige AB

Tomas Strandberg, De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO

Ingela Skärström, Svenskt vattenbruk och sjömat Ekonomiska Förening


Informations- och dialogmöte

Matfiskodlarna Sverige AB, De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO och Svenskt vattenbruk och sjömat Ekonomiska Förening anordnade ett informations- och dialogmöte i projektet, Förstudie - kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat den 3 mars 2022.

Kort information om projektet, målgrupp för mötet, program och presentationer kan ni ta del av här.

Uppstart och nyhetsbrev 

Matfiskodlarna Sverige AB, De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO och Svenskt vattenbruk och sjömat Ekonomiska Förening har i oktober 2021 startat upp vårt gemensamma projekt!

Idag saknar vi en branschgemensam marknadsföringsplan för odlad fisk och andra marina råvaror och produkter i Sverige. Inom ramarna för denna förstudie avser vi att börja kartlägga de olika distributions, - och försäljningskanalerna som finns samt kartlägga potentiella nya marknadskanaler. Vi avser även att inhämta kunskap om de olika marknadskanalernas kravställningar etc. samt odlarnas kunskap och erfarenheter.

En plan ska arbetas fram för hur vi tillsammans i nästa steg, efter denna förstudie, kan genomföra gemensamma marknadsföringskampanjer och dessas innehåll och inriktning mm.

Detta projekt är en förstudie som syftar till att samla primärproducenter för att gemensamt ta fram en plan för hur en större kampanj skall kunna genomföras tillsammans i syfte att öka efterfrågan på odlad svensk fisk och andra odlade marina produkter och råvaror.

Här kan ni ta del av nyhetsbrev 1 i vårt gemensamma projekt.


Projektet Bridges

Projektet BRIDGES har som mål att förbättra och förse industrin med personal som har en bra och relevant utbildning.
Den övergripande projektidén är att  utveckla yrkesskolor i de deltagande länderna att bli ledande regionala center för kompetensutveckling, kompetensförsörjning, innovation och entreprenörskap länkat till yrkesutbildning och regional utveckling.

Projektet har flera partners som associerade partners.
Vårt medlemsföretag Nordic Trout är projektpartner och Matfiskodlarna med dess övriga medlemmar är stödjande i arbetsgrupper, ta emot praktikelever etc.


Mer information om projektet återfinns på dess hemsida:  Bridges - blue sector | BRIDGES