Projektet Förstudie – Kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat.

Informations- och dialogmöte

Matfiskodlarna Sverige AB, De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO och Svenskt vattenbruk och sjömat Ekonomiska Förening anordnade ett informations- och dialogmöte i projektet, Förstudie - kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat den 3 mars 2022.

Kort information om projektet, målgrupp för mötet, program och presentationer kan ni ta del av här.

Uppstart och nyhetsbrev 

Matfiskodlarna Sverige AB, De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO och Svenskt vattenbruk och sjömat Ekonomiska Förening har i oktober 2021 startat upp vårt gemensamma projekt!

Idag saknar vi en branschgemensam marknadsföringsplan för odlad fisk och andra marina råvaror och produkter i Sverige. Inom ramarna för denna förstudie avser vi att börja kartlägga de olika distributions, - och försäljningskanalerna som finns samt kartlägga potentiella nya marknadskanaler. Vi avser även att inhämta kunskap om de olika marknadskanalernas kravställningar etc. samt odlarnas kunskap och erfarenheter.

En plan ska arbetas fram för hur vi tillsammans i nästa steg, efter denna förstudie, kan genomföra gemensamma marknadsföringskampanjer och dessas innehåll och inriktning mm.

Detta projekt är en förstudie som syftar till att samla primärproducenter för att gemensamt ta fram en plan för hur en större kampanj skall kunna genomföras tillsammans i syfte att öka efterfrågan på odlad svensk fisk och andra odlade marina produkter och råvaror.

Här kan ni ta del av nyhetsbrev 1 i vårt gemensamma projekt.

Innovationsprojekt inom svensk fiskodling

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har erhållit projektstöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

Projektets övergripande mål är att stödja utvecklingen och expansionen av det kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige. Detta genom att utreda möjligheterna till återtag av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system.  

Projektet är ett innovationsprojekt och samarbete mellan akademin, myndigheter och fiskodlingsbranschen.

Landsbygdsnätverket har även uppmärksammat projektet  och ni hittar artikeln på landsbygdsnätverkets hemsida:  De testar innovativ metod för mer miljövänlig kassodling - Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)

Projektet Bridges

Projektet BRIDGES har som mål att förbättra och förse industrin med personal som har en bra och relevant utbildning.
Den övergripande projektidén är att  utveckla yrkesskolor i de deltagande länderna att bli ledande regionala center för kompetensutveckling, kompetensförsörjning, innovation och entreprenörskap länkat till yrkesutbildning och regional utveckling.

Projektet har flera partners som associerade partners.
Vårt medlemsföretag Nordic Trout är projektpartner och Matfiskodlarna med dess övriga medlemmar är stödjande i arbetsgrupper, ta emot praktikelever etc.


Mer information om projektet återfinns på dess hemsida:  Bridges - blue sector | BRIDGES