Branschriktlinjer, fiskhälsa & smittskydd

SVENSK FISK - UPPFÖDD MED OMTANKE

Våra nya nationella branschriktlinjer för uppfödning av fisk är nu godkända och guide för biosäkerhetsplan för odling i öppna anläggningar är färdigställd

Branschriktlinjer för alla fiskodlare

Matfiskodlarna beviljades stöd, ur Jordbruksverkets anslag 1:5 anslagspost 2 djurhälsovård, att uppdatera branschriktlinjerna för svensk fiskodling och ta fram en guide för biosäkerhetsplan. Vi informerade om detta arbetet bland annat i vårt nyhetsbrev för vecka 3 2023:  Nyheter vecka 3 2023-01-17 (miss.group)

 Jordbruksverket har granskat och godkänner de delar som berör foder. Övriga områden som har gåtts igenom är smittskydd, införsel och förflyttning, djurhälsa djurskydd samt läkemedelsanvändning.

Livsmedelsverket har granskat och godkänner de delar som berör livsmedelslagstiftningen.

Våra nya reviderade Branschriktlinjer för uppfödning av fisk och guide för biosäkehetsplan för öppna system finns nu att ta del av här på wbbsidan och det går även att ladda ner dem i pdf.

Branschriktlinjerna har utformat så att de ska kunna användas av fiskuppfödare oavsett odlingssystem samt av så väl matfisk-, som sättfisk- och kompensationsodlare. De ska kunna användas av:

  • Fiskodlingsföretagen – för implementering genom de egenkontrollprogram, biosäkerhetsrutiner etcetera som alla fiskodlingsföretagare ska upprätta.
  • Fiskodlare/anställda – som ett stöd genom implementeringen i egenkontrollprogrammet, biosäkerhetsrutiner etcetera samt som ett direkt och praktiskt stöd ute på odlingen.
  • Myndigheterna – branschriktlinjerna kan användas som ett komplement och en hjälp vid offentlig kontroll.

Om code of practice

Nationella branschriktlinjerna

De nationella branschriktlinjerna godkändes första gången av Jordbruksverket utifrån lagstiftningen om foderhygien (förordning (EG) nr 183/2005) år 2019 (version daterad den 11 februari 2019). De utarbetades av branschorganisationen Matfiskodlarna Sverige AB i samarbete med en referensgrupp bestående av företrädare för olika odlingstekniker och inriktningar samt viktiga intressenter, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen, Djurskyddet Sverige och Distriktsveterinärerna.  


Under hösten år 2022 ansökte branschorganisationen Matfiskodlarna Sverige AB stöd ur anslag 1:5, anslagspost 2, hos Jordbruksverket för att kunna genomföra en revidering och uppdatering av de godkända nationella branschriktlinjerna samt ta fram en guide för biosäkerhetsplan för uppfödning av fisk i öppna anläggningar inklusive ett modellexempel. Stöd beviljades under början av år 2023 och arbetet med uppdateringen av branschriktlinjerna och framtagande av en guide för biosäkerhetsplan kunde starta upp (SJV beslut dnr. 5.1.18-19007/2022).

Fiskodlingens nationella branschriktlinjer utgår från de lagar och förordningar som styr fiskodlingen och genom ytterligare rekommendationer och råd utgör de ett stöd för odlare att arbeta aktivt med kvalitetsarbete inom verksamheten. Vi kallar dem uppfödd med omtanke.

Riktlinjerna ska täcka hela verksamhetsflödet från romkorn till slakt. De grundläggande ska -kraven som formuleras i riktlinjerna utgår från de krav som ställs i lagstiftningen. Därutöver finns riktlinjer för vad som bör göras och vad som kan rekommenderas och några särskilda noteringar finns även. På så sätt kan en odlare lätt identifiera minimikrav för verksamheten och sedan förfina arbetet genom att införliva rekommenderade rutiner.

Under maj 2024 har Jordbruksverket granskat och godkänner de delar som berör foder. Övriga områden som har gåtts igenom är smittskydd, införsel och förflyttning, djurhälsa djurskydd samt läkemedelsanvändning. Livsmedelsverket har granskat och godkänt de delar som berör livsmedelslagstiftningen.  


Omtanke om fiskarna

Bland fiskodlarna finns en insikt om att omsorg om fisken inte bara är etiskt viktig utan också en direkt förutsättning för hållbara, produktiva och lönsamma odlingar. Fisken är stjärnan på våra anläggningar och det är till dess behov och förutsättningar vi måste anpassa vår verksamhet. Därför är fiskhälsa och fiskvälfärd ett genomgående tema för branschriktlinjerna. Glada, välmående fiskar ger glada, framgångsrika odlare.

Omtanke om miljön

All livsmedelsproduktion har påverkan på miljön, så även uppfödning av fisk. För att skapa en hållbar produktion måste strävan alltid vara att minimera negativ påverkan genom noggrann planering och goda rutiner. Sveriges miljölagar sätter tydliga ramar för hur fiskodlingen får påverka miljön, det tycker vi är bra, men vi har ambitionen att bli ännu bättre.

Omtanke om samhället

Fiskodling i Sverige bedrivs till största delen på landsbygden. Det innebär arbetstillfällen och positiva kringeffekter på platser där det behövs som mest. Men vi tycker att det är viktigt att fiskodlingen också sker i nära samarbete med närområdena, med omsorg om både samhället och andra lokala intressen.

Omtanke om konsumenterna

Som konsument ska man kunna känna sig trygg med att maten kommit till bordet genom justa och hållbara metoder. Vi tycker att den fisk som äts ska vara producerad med omtanke i alla led oavsett om den köpts i en affär eller dragits upp på sportfiskeresan.

Fiskhälsa

Matfiskodlarna har i samband med arbetet med branschriktlinjerna under 2018-2019 även arbetat fram en vägledning om Fiskhälsa, en lathund vid sjukdom samt rengöring och sanering.

Det allmänna sjukdomsläget inom den svenska fiskodlingen är gott. Branschen är förskonad från flera av de sjukdomar som orsakat problem i Europa. För att uppehålla denna nivå och sträva mot en än bättre fiskhälsa, med välmående djur och väl fungerande, lönsamma fiskodlingar måste arbetet med smittskydd och fiskhälsa fortsätta att utvecklas och förbättras.  

Vid en inventering av det material som finns att tillgå för odlare avseende förebyggande och hantering av fisksjukdomar visade det sig att det finns gott om information. Men precis som flertalet odlare påpekade, fanns inget lättöverskådligt och sammanfattande uppdaterat material tillgängligt. För att kunskapen om fiskhälsa och fiskvälfärd ska kunna spridas och för att skapa bättre förutsättningar för framgångsrik fiskodling är det avgörande att informationen på ett lättöverskådligt och tillgängligt sätt når fram till dem som behöver den i sitt dagliga arbete. Utgångspunkten efter inventeringen av nuläget och samtal med odlare blev därför att en mer praktisk handlingsplan behövde tas fram utifrån det material som redan existerade. Resultatet av förarbetet blev dokumentet Fiskhälsa som finns att ladda ner nedan. Här finns sammanfattad information om sjukdomar som kan vara aktuella för svenska fiskodlare, information om den lagstiftning som styr hanteringen vid sjukdomsutbrott, en översiktlig sammanställning av olika behandlingsmetoder samt riktlinjer för hur det förebyggande arbetet bör gå till vid odlingarna. Dessa riktlinjer är direkt kopplade till den code of practice som gemensamt tagits fram av företrädare för branschen och andra viktiga intressenter.


Kurs i ”Fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd" - som utgår från branschriktlinjerna arrangerades 2023

Syftet med kursen var att erbjuda kompetensutveckling inom områdena förebyggande fiskhälsa, fiskvälfärd, biosäkerhet (inkl. import), fiskhälsa och smittskydd. 

Kursens utgångspunkt var i branschriktlinjerna ”Odlad med omtanke – branschriktlinjer för svensk fiskodling”, som är under uppdatering av Matfiskodlarna. 

Dessutom byggde kursen vidare på kapitlen ”Fiskens anatomi och fysiologi samt fiskhälsa och smittskydd” inom grundkursen för fiskodlare som för första gången hölls under 2 dagar i Umeå, vintern 2023. 

Arrangörer 

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med SWEMARC, SLU Aquaculture, Matfiskodlarna och SVA.

Presentationer

 Finns att ta del av här men även på NKFV webbsida där även inspelade föredrag finns att ta del av:  AKVAKOMPETENS 2.0 (nkfv.se)

Presentationer dag 1

Presentationer dag 2

Presentationer dag 3


Statens veterinärmedicinska anstalt -  workshop 2021

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bjöd in till en workshop om antibiotika, smittskydd och fiskhälsa den 7 december 2021.  

Bland annat redogjorde SVA för att de tagit fram en lathund för att underlätta rätt behandling av sjuk fisk. Denna finns att ta del av nedan. 

Lathund - uppgifter vid sjukdom.pdf
Bilder till Lathund.pdf