Tillstånd

För att få bedriva fiskodlingsverksamhet krävs flera olika tillstånd, anmälningar, godkännanden och registreringar mm. och företagen berörs av flera olika lagar och regler. Mer information om regelverket finns under avsnittet Vattenbruk och fiskodling i Sverige:  /vattenbruk/regelverk

Information om några av de senaste avgörandena från miljöprövningen och som är aktuella för våra medlemsföretag redogörs för nedan.  


Svensk Fjällröding AB


Svensk Fjällröding AB befintliga miljötillstånd är tidsbegränsat till 31 mars 2023 de lämnade därför under juni 2021 in en ansökan om att få fortsätta bedriva befintlig fiskodling i Landön, Krokoms kommun i Jämtlands län.

Svensk Fjällröding har meddelats nytt och fortsatt miljötillstånd av Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt den 20 juni 2022 för odling av fisk i Landösjön, Krokoms kommun (Mål M 1901-21). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 632,5 ton. Tillståndet gäller i 15 år från att tillståndet vunnit laga kraft, alternativt från det att tillståndet tagits i anspråk. Bolaget odlar röding vid odlingslokalen. Domen överklagades av bland annat Kammarkollegiet. 

Mark- och miljööverdomstolen meddelar i december 2022 att de inte beviljar prövningstillstånd.

Kammarkollegiet överklagade därför beslutet om att inte meddela prövningstillstånd till Högsta domstolen som meddelade prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Detta innebär att målet ska tas upp i Mark- och miljööverdomstolen och en prövning ska ske för att ge praxis.   

Mark- och miljööverdomstolen dom 2024-02-02 innebär att Svensk Fjällröding får fortsatt tillstånd till odling av röding i Landösjön och tillstånd lämnas på det sätt som underinstansen har beslutat om, endast mindre justeringar görs för vissa uppskjutna frågor.  

Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av 632,5 ton foder och gäller i 15 år. 

Nordic Trout Sweden AB - Stöpafors


Nordic Trout Sweden AB bedriver fiskodling i Stöpafors, Sunne kommun i Värmlands län.  Fiskodling har bedrivits sedan 1990-talet och företaget odlar regnbåge i Stöpafors.  Miljötillståndet var uppdelat i två delar, 480 ton foder per år som var tillsvidare och 360 ton foder per år som var tidsbegränsat till utgången av 2020. Bolaget ansökte därför om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet. Ansökan lämnades in till Miljöprövningsdelegationen i Örebro den 28 juni 2019. 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län, som har att pröva verksamheter även i Värmlands län, avslog den 10 februari 2020 bolagets ansökan om att få fortsätta med den tidsbegränsade delen av tillståndet. 

Bolaget överklagade Miljöprövningsdelegationens beslut till Mark- och miljödomstolen, som den 18 december 2020 ändrade beslutet och meddelade bolaget tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet (Mål M 1633-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 000 ton. Tillståndet gäller i 20 år från lagakraftvunnen dom. Länsstyrelsen i Örebro län överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen avvisade Länsstyrelsen i Örebros överklagande den 30 mars 2022. Länsstyrelsen i Örebro anses inte vara part i målet, med stöd av 5 kap. 2 § lagen om mark och miljödomstolar. Länsstyrelsen i Örebro län har inte några miljöintressen eller andra allmänna intressen inom det egna länet att bevaka i förhållande till bolagets ansökan och verksamhet i Värmlands län (Mål M 619-21). 

Mark- och miljödomstolens har vunnit lagakraft.


Vattudalens Fisk AB - Postviken


Vattudalens Fisk AB miljötillstånd för fiskodlingen i Postviken, Strömsunds kommun i  Jämtlands län var tidsbegränsat till 2021 varför en ansökan om att få fortsätta att bedriva verksamhet lämnades in i juli 2020 till Mark- och miljödomstolen.

Vattudalens Fisk AB har meddelats nytt och fortsatt miljötillstånd, av Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt den 16 juli 2021, för odling av fisk i Postviken, Ströms Vattudal, Strömsunds kommun (Mål M. 1929-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 800 ton. Tillståndet gäller i 15 år från det att denna deldom vunnit laga kraft, alternativt från det att tillståndet tagits i anspråk. Bolaget odlar både regnbåge och röding till matfisk vid odlingslokalen Postviken. Domen överklagades. 

Mark- och miljööverdomstolen meddelar i  februari 2022 att de inte beviljar prövningstillstånd. Detta innebär att mark- och miljödomstolens dom står fast.

Slottslax AB- Björka


Slotts Lax AB har bedrivit verksamhet sedan 1985 och odlar regnbåge i Björka, Mora kommun Dalarnas län. Det befintliga miljötillståndet var tidsbegränsat och löpte ut under juni 2021. Bolaget ansökte därav om fortsatt och utökat tillstånd.  

Slotts Lax AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till fortsatt fiskodling och övervintring av fisk i Björka, Mora kommun den 12 oktober 2020 (Mål nr. 15-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 300 ton. Domen överklagades. 

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 8 april 2021 att de bedömer att MMD dom innehåller brister som kan innebära att det föreligger sådana grova rättegångsfel som domstolen självmant ska beakta. MMD dom är oklar och ofullständig, grovt rättegångsfel enligt 59 kap. 1 § första stycket 3 rättegångsbalken. Avgörandet undanröjs med stöd av 50 kap. 26 § rättegångsbalken. Detta innebär att målet återförvisas till MMD för fortsatt prövning.

Mark- och miljödomstolen ger Slotts Lax AB tillstånd till fortsatt och utökad fiskodling och övervintring av fisk, inklusive hantering av animaliskt avfall, på fastigheterna Björka 52:1 och Björka 52:2 i Mora kommun den 24 juni 2021 (Mål M 2847-21). Tillståndet omfattar en årlig förbrukning av fiskfoder till maximalt 2 800 ton. Tillståndet gäller 12 år från det att denna dom får laga kraft. Domen överklagades. Domen överklagades.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar i februari 2022 att de inte beviljar prövningstillstånd. Detta innebär att mark- och miljödomstolens dom står fast.

Umlax AB - Malgomaj


Umlax AB miljötillstånd för odlingen i Malgomaj, Vilhelmina kommun i Västerbottens län var tidsbegränsat till 2021. En ansökan om att få fortsätta att bedriva verksamhet lämnades in i juli 2017 till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten. 

I december 2018 erhölls beslut från Miljöprövningsdelegationen, vilken tillstyrkte ansökt verksamhet. Beslutet överklagades av privatperson via ombud. 

I april 2019 beslutade mark- och miljödomstolen om sakägarfrågan, till bolagets fördel. Klagandes ombud överklagar beslutet. I november 2019 återförvisar mark- och miljööverdomstolen målet för prövning till mark - och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen meddelar den 30 april 2021 avvisningsyrkandena utan bifall samt avslår överklagandet. Detta innebär att mark- och miljödomstolen sammantaget finner att den sökta verksamheten är tillåtlig och att tillstånd till odling av röding i sjön Malgomaj kan lämnas på det sätt som MPD har beslutat om dvs 2 400 ton foder per år.  Tillståndet gäller i 12 år från det att beslutet vunnit laga kraft. Domen överklagades av samme privatperson via ombud som i underinstansen. 


Mark- och miljööverdomstolen meddelar i december 2021 att de inte beviljar prövningstillstånd. Detta innebär att mark- och miljödomstolens dom står fast. 


Överumans Fisk AB - Kaskeloukt


Överumans Fisk AB ansökte om nytt tillstånd, vid en ny odlingsenhet Kaskeloukt, Storuman i Västerbottens län i april 2014. Syftet var att omlokalisera produktionen vid Luspholmen och Ankarsund till delvis ny lokalisering.

I februari 2018 avslog Miljöprövningsdelegationen ansökan och bolaget överklagade beslutet. Mark- och miljödomstolen återförvisar målet i juni 2019 till MPD pga brister i MPD handläggning och beslut. Miljöprövningsdelegationen meddelar nytt beslut och finner att ansökt verksamhet är tillåtlig i januari 2020. Beslutet överklagas av privatpersoner via ombud. 

Överumans Fisk AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt till att anlägga och bedriva fiskodling samt övervintring av fisk i Kaskeloukt, Storumans kommun den 17 februari 2021 (Mål nr. 353-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 3 600 ton. Tillståndet gäller i 15 år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Domen överklagades av samme privatperson som i underinstansen.


Mark- och miljööverdomstolen meddelar i december 2021 att de inte beviljar prövningstillstånd. Detta innebär att mark- och miljödomstolens dom står fast.