Tillstånd

För att få bedriva fiskodlingsverksamhet krävs flera olika tillstånd, anmälningar och registreringar mm. Mer information om regelverket finns under avsnittet Vattenbruk och fiskodling i Sverige. Information om några av det tillståndsprocesser som är aktuella för våra medlemsföretag presenteras nedan.  

Vattudalens Fisk AB - Postviken

Vattudalens Fisk AB har meddelats nytt och fortsatt miljötillstånd, av Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt den 16 juli 2021, för odling av fisk i Postviken, Ströms Vattudal, Strömsunds kommun (Mål M. 1929-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 800 ton. Bolaget odlar både regnbåge och röding till matfisk vid odlingslokalen Postviken.   

Domen är överklagad och företaget väntar nu på beslut från mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd ska beviljas.

Bolagets nuvarande miljötillstånd var tidsbegränsat till 2021 varför en ansökan om att få fortsätta att bedriva verksamhet lämnades in i juli 2020.

Slottslax AB- Björka

Slotts Lax AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till fortsatt fiskodling och övervintring av fisk i Björka, Mora kommun den 12 oktober 2020 (Mål nr. 15-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 300 ton. Domen överklagades av Länsstyrelsen i Dalarna, och bolaget överklagade meddelad tillståndstid samt yrkat att prövningstillstånd ska meddelas. 

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 8 april 2021 att de bedömer att MMD dom innehåller brister som kan innebära att det föreligger sådana grova rättegångsfel som domstolen självmant ska beakta. MMD dom är oklar och ofullständig, grovt rättegångsfel enligt 59 kap. 1 § första stycket 3 rättegångsbalken. Avgörandet undanröjs med stöd av 50 kap. 26 § rättegångsbalken. Detta innebär att målet återförvisas till MMD för fortsatt prövning. 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade nytt och fortsatt tillstånd för fiskodling och övervintring av fisk i Björka, Mora kommun den 24 juni 2021 (Mål M 2847-21).  

Domen är överklagad och företaget väntar nu på beslut från mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd ska beviljas.

Bolaget har bedrivit fiskodlingsverksamhet sedan 1985 och odlar regnbåge i Björka. Det befintliga miljötillståndet är tidsbegränsat och löper ut under juni 2021. Bolaget ansökte därav om fortsatt och utökat tillstånd.  

Nordic Trout Sweden AB - Stöpafors

Nordic Trout Sweden AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till fortsatt och utökad fiskodling samt övervintring av fisk i Stöpafors, Sunne kommun den 18 december 2020 (Mål nr. 1633-20). 

Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 000 ton. Domen är överklagad av Länsstyrelsen i Örebro. 

Fiskodling har bedrivits sedan 1990-talet och företaget odlar regnbåge i Stöpafors. Befintligt miljötillstånd är uppdelat i två delar, 480 ton foder per år som var tillsvidare och 360 ton foder per år som var tidsbegränsat till utgången av 2020. Bolaget ansökte därav om fortsatt och utökat tillstånd.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade om prövningstillstånd 2021-06-03 (Mål nr. M 619-21).

Umlax AB - Malgomaj

Umlax AB miljötillstånd för odlingen i Malgomaj, Vilhelmina kommun, var tidsbegränsat till 2021 varför en ansökan om att få fortsätta att bedriva verksamhet lämnades in i juli 2017 till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten. I december 2018 erhölls beslut från Miljöprövningsdelegationen, vilken tillstyrkte ansökt verksamhet. Beslutet överklagades av privatperson via ombud. 

I april 2019 beslutade mark- och miljödomstolen om sakägarfrågan, till bolagets fördel. Klagandes ombud överklagar beslutet. I november 2019 återförvisar mark- och miljööverdomstolen målet för prövning till mark - och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen meddelar den 30 april 2021 avvisningsyrkandena utan bifall samt avslår överklagandet. Detta innebär att mark- och miljödomstolen sammantaget finner att den sökta verksamheten är tillåtlig och att tillstånd till odling av röding i sjön Malgomaj kan lämnas på det sätt som MPD har beslutat om dvs 2 400 ton foder per år.

Domen är överklagad och företaget väntar nu på beslut från mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd ska beviljas. 

Överumans Fisk AB - Kaskeloukt

Överumans Fisk AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt till att anlägga och bedriva fiskodling samt övervintring av fisk i Kaskeloukt, Storumans kommun den 17 februari 2021 (Mål nr. 353-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 3 600 ton. 

Domen är överklagad och företaget väntar nu på beslut från mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd ska beviljas. 

Företaget odlar regnbåge. Det nya tillståndet innebär även att företaget kan genomföra önskade förändringar vid odlingslokalerna Ankarsund och Luspholmen.