Förutsättningar för vattenbruk – Matfiskodlarna

För att ha ett uthålligt vattenbruk måste varje enskilt bolag vara lönsamt över tid. Matfiskodlarnas medlemmar är livskraftiga företag och står för tillväxten inom svensk matfiskproduktion.


Tillstånd

Våra medlemsföretag har flera pågående tillståndsprocesser.
Det är med glädje vi kan meddela att flera av våra fiskodlingsföretag har fått nya och fortsatta miljötillstånd.
De nya miljötillstånden är därmed flera steg i rätt riktning för att möjliggöra olika satsningar inom livsmedelsproduktionen som Sveriges regering och EU vill driva igenom.
 

Vattudalens Fisk AB  Vattudalens Fisk AB har meddelats nytt och fortsatt miljötillstånd, av Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt den 16 juli 2021, för odling av fisk i Postviken, Ströms Vattudal, Strömsunds kommun (Mål M. 1929-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 800 ton. Bolaget odlar både regnbåge och röding till matfisk vid odlingslokalen Postviken. Bolagets nuvarande miljötillstånd var tidsbegränsat till 2021 varför en ansökan om att få fortsätta att bedriva verksamhet lämnades in i juli 2020.  Domen är överklagad av Länsstyrelsen i Jämtland och företaget väntar nu på beslut från mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd ska beviljas.


Slotts Lax AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till fortsatt fiskodling och övervintring av fisk i Björka, Mora kommun den 12 oktober 2020 (Mål nr. 15-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 300 ton. Domen är överklagad av Länsstyrelsen i Dalarna. Bolaget har endast överklagat meddelad tillståndstid samt yrkat att prövningstillstånd ska meddelas. Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 8 april 2021 att de bedömer att MMD dom innehåller brister som kan innebära att det föreligger sådana grova rättegångsfel som domstolen självmant ska beakta. MMD dom är oklar och ofullständig, grovt rättegångsfel enligt 59 kap. 1 § första stycket 3 rättegångsbalken. Avgörandet undanröjs med stöd av 50 kap. 26 § rättegångsbalken. Detta innebär att målet återförvisas till MMD för fortsatt prövning. Bolaget har bedrivit fiskodlingsverksamhet sedan 1985 och odlar regnbåge i Björka. Det befintliga miljötillståndet är tidsbegränsat och löper ut under juni 2021. Bolaget ansökte därav om fortsatt och utökat tillstånd.  

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade nytt och fortsatt tillstånd för fiskodling och övervintring av fisk i Björka, Mora kommun den 24 juni 2021 (Mål M 2847-21).  Domen är överklagad av Länsstyrelsen i Dalarna och företaget väntar nu på beslut från mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd ska beviljas.

Nordic Trout Sweden AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till fortsatt och utökad fiskodling samt övervintring av fisk i Stöpafors, Sunne kommun den 18 december 2020 (Mål nr. 1633-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 000 ton. Domen är överklagad av Länsstyrelsen i Örebro. Fiskodling har bedrivits sedan 1990-talet och företaget odlar regnbåge i Stöpafors. Befintligt miljötillstånd är uppdelat i två delar, 480 ton foder per år som var tillsvidare och 360 ton foder per år som var tidsbegränsat till utgången av 2020. Bolaget ansökte därav om fortsatt och utökat tillstånd. 

Mark- och miljööverdomstolen beslutade om prövningstillstånd 2021-06-03 (Mål nr. M 619-21). 

Överumans Fisk AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt till att anlägga och bedriva fiskodling samt övervintring av fisk i Kaskeloukt, Storumans kommun den 17 februari 2021 (Mål nr. 353-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 3 600 ton. Företaget odlar regnbåge. Det nya tillståndet innebär även att företaget kan genomföra önskade förändringar vid odlingslokalerna Ankarsund och Luspholmen. Domen är överklagad och företaget väntar nu på beslut från mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd ska beviljas. Om mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark-och miljödomstolens avgörande att stå fast.

Umlax AB miljötillstånd för odlingen i Malgomaj, Vilhelmina kommun, var tidsbegränsat till 2021 varför en ansökan om att få fortsätta att bedriva verksamhet lämnades in i juli 2017 till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten. I december 2018 erhölls beslut från Miljöprövningsdelegationen, vilken tillstyrkte ansökt verksamhet. Beslutet överklagades av privatperson via ombud. I april 2019 beslutade mark- och miljödomstolen om sakägarfrågan, till bolagets fördel. Klagandes ombud överklagar beslutet. I november 2019 återförvisar mark- och miljööverdomstolen målet för prövning till mark - och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen meddelar den 30 april 2021 avvisningsyrkandena utan bifall samt avslår överklagandet. Detta innebär att mark- och miljödomstolen sammantaget finner att den sökta verksamheten är tillåtlig och att tillstånd till odling av röding i sjön Malgomaj kan lämnas på det sätt som MPD har beslutat om. Vad klaganden anfört i mark- och miljödomstolen och den utredning han har åberopat här föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.  Domen är överklagad och företaget väntar nu på beslut från mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd ska beviljas. Om mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark-och miljödomstolens avgörande att stå fast.
Prövningsprocesserna tar orimligt lång tid. Det är en orimlig situation för de företag som står i begrepp att utveckla sin verksamhet. Eftersom befintliga tillstånd är tidsbegränsade får en fördröjning av handläggningstiden till följd att bolagen driver sin verksamhet utifrån osäkra förutsättningar. De orimligt långa handläggningstiderna försvårar betydligt förutsättningarna för en fortsatt stark tillväxt för medlemmarna i MFO.