Projekt

Matfiskodlarna har genom åren både drivit egna som i samverkan med andra olika projekt. Nedan finns information om några av de projekt som vi deltagit i under 2021-2023. 

Projekt som kopplar mot fiskhälsa, fiskvälfärd och smittskydd finns här:  Odlad Med Omtanke (matfiskodlarna.se)

Matfiskodlarna men även våra medlemsföretag beställer även olika studier/undersökningar. Rapporter från några av dessa finns här: Rapporter | www.matfiskodlarna.se


Nya projekt som startat upp under 2024


Utveckling av Matfiskodlarnas nya kunskapsnav

Nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter och bästa praxis inom svenskt vattenbruk och genomförandet av studiebesök

Jordbruksverket har beviljat Matfiskodlarnas ansökan om projektstöd för Utveckling av nytt kunskapsnav inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027.  

Målet med projektet är att sprida information och kunskap om förutsättningarna och möjligheterna för hållbar svensk fiskodling med samhällsnytta.  

Vår befintliga webbsida är framtagen får många år sedan och uppfyller inte dagens tekniska och funktionella krav. 

Målet med ett nytt kunskapsnav på webbsidan är bland annat att:

  •  bidra till att fler kan förstå, engagera sig i och därmed utveckla den svensk fiskodlingsnäring
  • öka kunskapen om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet hos svensk odlad fisk
  • underlätta samverkan med andra aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor med flera

Nu behöver vi era synpunkter!

Vi skulle verkligen uppskatta om ni som besöker vår webbplats tar er tid att berätta för oss vad ni tycker är bra information och kunskap på dagens webbplats, vad som inte behöver finnas med på nya webbplatsen och om ni saknar någon information och kunskap idag och som ni vill ska finnas med på den nya webbplatsen.   

Ni finner frågeformuläret här:

Matfiskodlarna - Vi verkar för matfiskodlarna i Sverige

Matfiskodlarna Sverige AB lämnade in en ansökan om stöd till Jordbruksverket den 22 juni 2023. Jordbruksverket beviljade ansökan om projektstöd för Nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter och bästa praxis inom svenskt vattenbruk och genomförandet av studiebesök den 8 januari 2024 (Journal nr. 2023-2375). Stödet från havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027 finansieras delvis från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Projektet startar upp i samband med att stödet beviljades och ska redovisas senast 8 januari 2027.

Matfiskodlarna vill verka för ökat nätverksbyggande, möjliggöra studiebesök, utbyte av erfarenheter, kunskap och bästa praxis både mellan medlemsföretagen som med andra organisationer, kommuner och länsstyrelser med flera aktörer.

För att nå vår vision och värderingar finns det flera vägar fram men där denna insats som vi sökt stöd för innehåller flera viktiga pusselbitar för att kunna bedriva ett långsiktigt arbete med en ökad hållbar blå svensk primärproduktion av odlad fisk.

Ökat nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter, kunskap och bästa praxis ska genomföras med målsättningen att framförallt:

o   Anordna dialog- och informationsmöten för medlemsföretagen, fyra stycken per år samt genomföra ett studiebesök om året. 

o   Anordna dialog- och informationsmöten för utbyte av kunskap, erfarenheter och bästa praxis mellan medlemsföretagen, andra organisationer, myndigheter, kommuner och andra relevanta aktörer vid möten och studiebesök.
o   Anordna digitala informations- och dialogmöten alt. webbinarium för framförallt Matfiskodlarna, Svenskt vattenbruk och sjömats ekonomiska förening och De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening Producent Organisation medlemmar, ca 1 gång per år.  

o   Öka nätverksbyggande mellan MFO, SVOS och Recirkfisk genom att löpande informera varandra om vad som är på gång och som har en påverkan på branschen. 

o   Informera om och sprida kunskap om det som händer inom projektet genom nyhetsbrev, på hemsidan som på sociala medier.

Informationsmöte om BKD 24 maj 2024

Matfiskodlarna anordnade ett digitalt informationsmöte om bakteriell njurinflammation (BKD) den 24 maj 2024. Inbjudna till informationsmötet var Medlemsföretagen i Matfiskodlarna och Recirkfisk PO samt Vattenbrukscentrum Norr och Kompensationsodlare.  

Presentationerna från informationsmötet finns nu att ta del av här på webbsidan. 

Agenda för informationsmötet var: 

  • Vetenskaplig kunskapssammanställning om BKD – Satellitprojekt Centrum för Blå Mat (Hanna Carlberg SLU, Øystein Evensen gästprofessor SLU, NMBU)
  • Information om ny forskning om BKD som startat upp (Hampus Hällbom SVA och doktorand SLU)
  • Föreskrift och allmänna råd om åtgärder för att förebygga och hindra spridning av bakteriell njurinflammation (BKD) hos vattenlevande djur (Jordbruksverket)
  • Frågestund


Nytt informations- och kunskapsspridningsprojekt startar upp under hösten 2023

Svensk fisk - ett hållbart val


Jordbruksverket har beviljat Matfiskodlarnas ansökan om projektstöd inom utlysningsområdet informationsinsatser och kunskapsspridning med samhällsnytta.  

Syftet med stödet, som utlysts av Jordbruksverket, är att stödja kompetenshöjande insatser och en ökad samverkan och dialog inom näringen och mellan olika aktörer. 

Projektstödet kommer från havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 och finansieras delvis av pengar från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

Projektet kommer att producera informativa och opinionsväckande filmer samt genomföra informationsinsatser och kunskapsspridning med samhällsnytta.

Matfiskodlarna som branschorganisation behöver medvetandegöra genom informationsinsatser och kunskapsspridning en stor och bred målgrupp om verksamheten och vilken stor nytta svensk fiskodling gör för samhället. 

Det finns ett behov av att kommunicera brett till privat och offentlig sektor, aktörer inom den blå värdekedjan som exempelvis förädlare och inköpare, journalister, politiker, opinionsbildare och nå den breda allmänheten om vikten av en hållbar livsmedelsförsörjning genom odling av fisk i Sverige.

Svensk fiskodling, en verksamhet som samtidigt skapar arbetstillfällen som starkt bidrar till att utveckla en levande svensk landsbygd. Både på kort och lång sikt.

Ett effektivt och starkt kommunikationsverktyg är att producera filmer som både informerar och som sticker ut och därmed har potential att bryta igenom mediebruset. Filmer som har förmågan att av egen kraft nå ut till många.

Insatsen förväntas bidra till är öka möjligheterna för svenska fiskodlare att fortsätta att bedriva verksamhet i Sverige och att produktionen ska kunna öka på sikt. Svenska fiskodlare kan bidra till att öka både produktionen av livsmedel som att öka självförsörjningsgraden i Sverige samt bidra till en ökad beredskap. Insatsen förväntas även bidra till en ökad försäljning av odlad fisk på den svenska marknaden.

Projektet har som målsättning att framförallt fokusera på att lyfta det svenska, lyfta personerna bakom den svenska primärproduktionen och belysa hållbarhetsdimensionernas tre delar.  


Innovationsprojekt inom svensk fiskodling

Slutredovisning av Innovationsprojektet “Partikel- och slamhantering i semislutna kassar”

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) erhöll projektstöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.


Syftet med projektet har varit att genom försök med ny teknik för uppsamling av partiklar från odling av fisk i öppen kasse finna en tekniskt funktionell, kostnadseffektiv metod att från både miljömässig och ekonomisk synvinkel hantera utsläpp från denna typ av fiskodling.  


Projektets övergripande mål har varit att stödja utvecklingen och expansionen av det kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige. 


Projektet har baserats på den tekniska utvecklingen och applikationen av den så kallade miljökassen. Kring denna utveckling har flertalet aspekter utretts, undersökts och testats inom ramarna för projektet. Utifrån ansökan formulerades tidigt tio mål i projektet på vilka arbetet vilat. Slutrapporten redogöra för aktiviteter och resultat som uppnåtts inom ramarna för dessa mål.  

Slutrapporten redogör för det arbete, de erfarenheter och resultat som kommit ur projektet ”Partikel- och slamhantering i semislutna kassar”.  

Slutrapporten kommer snart att vara tillgänglig även på SLU och Jordbruksverkets hemsidor. 

Landsbygdsnätverket har även uppmärksammat projektet och ni hittar artikeln på landsbygdsnätverkets hemsida. 


Projektet Förstudie – Kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat.

Slutredovisning av projektet

Matfiskodlarna Sverige AB, De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO och Svenskt vattenbruk och sjömat Ekonomiska Förening har den 1 november 2022 lämnat in slutrapporten till Jordbruksverket. 
Slutrapport med bilagor finns att ta del av här på hemsidan.

Projektet Förstudie - Kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat är finansierat av Jordbruksverket. 

Syftet med projektet var att kartlägga produkter och råvaror från det svenska vattenbruket och hur olika distributions, - och försäljningskanaler ser ut idag samt nya marknadskanaler. Denna kartläggning är tänkt att användas som underlag för att kunna satsa på en gemensam marknadsföringsplan av dessa viktiga råvaror och produkter.


Korta slutsatser från projektet

Det finns en stor vilja och starkt engagemang för att öka produktionen och tillgången av svenska vattenbruks- och sjömatsprodukter.

Vi behöver bedriva strategisk kommunikation i marknadsföringen kring den svenska produktionen av vattenbruks- och sjömatsprodukter.

Kännedomen och kunskapen om branschen behöver öka genom hela den blåvärdekedjan, och hos konsumenter och andra aktörer i samhället.

Vi ska i vår marknadsföring av branschen fokusera på att:

  • lyfta det svenska
  • lyfta personerna bakom den svenska primärproduktion
  • belysa hållbarhetsdimensionernas tre delar; socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt/ekologiskt hållbara företag.

Slutligen vill författarna tacka alla som bidragit med sin erfarenhet och kunskap in i projektet.  

Författarna

Wenche Hansen Matfiskodlarna Sverige AB

Tomas Strandberg, De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO

Ingela Skärström, Svenskt vattenbruk och sjömat Ekonomiska Förening


Informations- och dialogmöte

Matfiskodlarna Sverige AB, De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO och Svenskt vattenbruk och sjömat Ekonomiska Förening anordnade ett informations- och dialogmöte i projektet, Förstudie - kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat den 3 mars 2022.

Kort information om projektet, målgrupp för mötet, program och presentationer kan ni ta del av här.

Uppstart och nyhetsbrev 

Matfiskodlarna Sverige AB, De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO och Svenskt vattenbruk och sjömat Ekonomiska Förening har i oktober 2021 startat upp vårt gemensamma projekt!

Idag saknar vi en branschgemensam marknadsföringsplan för odlad fisk och andra marina råvaror och produkter i Sverige. Inom ramarna för denna förstudie avser vi att börja kartlägga de olika distributions, - och försäljningskanalerna som finns samt kartlägga potentiella nya marknadskanaler. Vi avser även att inhämta kunskap om de olika marknadskanalernas kravställningar etc. samt odlarnas kunskap och erfarenheter.

En plan ska arbetas fram för hur vi tillsammans i nästa steg, efter denna förstudie, kan genomföra gemensamma marknadsföringskampanjer och dessas innehåll och inriktning mm.

Detta projekt är en förstudie som syftar till att samla primärproducenter för att gemensamt ta fram en plan för hur en större kampanj skall kunna genomföras tillsammans i syfte att öka efterfrågan på odlad svensk fisk och andra odlade marina produkter och råvaror.

Här kan ni ta del av nyhetsbrev 1 i vårt gemensamma projekt.


Projektet Bridges

Projektet BRIDGES har som mål att förbättra och förse industrin med personal som har en bra och relevant utbildning.
Den övergripande projektidén är att  utveckla yrkesskolor i de deltagande länderna att bli ledande regionala center för kompetensutveckling, kompetensförsörjning, innovation och entreprenörskap länkat till yrkesutbildning och regional utveckling.

Projektet har flera partners som associerade partners.
Vårt medlemsföretag Nordic Trout är projektpartner och Matfiskodlarna med dess övriga medlemmar är stödjande i arbetsgrupper, ta emot praktikelever etc.


Mer information om projektet återfinns på dess hemsida:  Bridges - blue sector | BRIDGES